سامانه حابار

اگر به دنبال لیست باربری های کرمان و نرخ باربری کرمان و پایانه حمل و نقل کرمان و باربری کرمان تهران و نیسان بار کرمان را همراه با شماره تماس و آدرس آنها ارائه خواهیم نمود پس تا آخر با ما باشید. ۱-لیست سبز(باربری های بین شهری) ۲-لیست بنفش باربری شهری کرمان ۳-لیست آبی خرده بار کرمان

فرزانه بار کرمان وانت نیسان خاور و خاور مسقف حمل بار و اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور. تلفن تماس مدیریت ۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲

۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶

۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲

لیست باربری های بین شهری کرمان

نام باربری شماره تماس آدرس باربری
اروند بار کرمان بروز رسانی بزرگراه امام قبل از چهارره با فدرت کوچه قبل از حجتیه
اطمینان کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۳۳۳ پایانه بار غرفه ۲۸
اتوبار فرزانه ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ پایانه بار
قائم ۰۹۱۳۱۴۸۰۸۴۸ پایانه بار
ایثار کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۵۲۰ کرمان- کیلومتر ۱۷ جاده تهران- جنب کارخانه سیمان- پایانه بار- غرفه شماره ۴۶
گل شهر *** پایانه بار
شرکت حمل و نقل فراورده های نفتی صابر بار کرمان ۳۲۵۳۴۹۸۳ کرمان باغین انبار شرکت نفت شهید احمدی روشن
عزم ۰۳۴۴۲۲۵۸۴۹۴ پایانه بار غرفه Aلاین ۶
مهدیه کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۰۰۶ پایانه بار غرفه ۲۴
سهره ترابر ۰۳۴۳۲۹۱۰۰۰۹ پایانه بار- جاده تهران- غرفه ۱۴
بارز ترابر کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۳۵۵ کرمان جاده تهران بعد ازکارخانه سیمان پایانه حمل ونقل غرفه۴۹
ایمان نقل کارمانیا ۰۳۴۳۲۹۱۰۱۵۵ جاده تهران جنب کارخانه سیمان کرمان پایانه بار غرفه۱۸
حمل و نقل فرآورده های نفتی وزین آرین ترابر کریمان ۰۹۱۳۱۹۸۸۶۱۳۳ کرمان – جاده باغین- رفسنجان ،‌انبار نفت شهید احمدی روشن
سیرجان صفا ۰۳۴۳۳۳ پایانه بار غرفه d۱
بهار کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۴۴۷ پایانه بار غرفه شماره ۹
ترابر گستر کرمان ۰۹۱۳۱۴۱۲۱۷۹ کرمان جاده تهران بعدازکارخانه سیمان پایانه حمل ونقل جنب سالن اداری
آرمان ترابر کویر ۰۳۴۳۲۹۱۰۰۱۹ کرمان پایانه بار – غرفه شماره ۵۴
تیزگامان ۰۳۴۳۲۹۱۰۲۷۹ جاده تهران بعداز کارخانه سیمان کرمان بایانه حمل ونقل
یدک بار کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۱۵۲ پایانه بار غرفه شماره ۳۴
اتحادیه کرمان ۳۲۹۱۰۳۹۱ کیلومتر ۱۷ جاده تهران پایانه حمل ونقل غرفه شماره۲
کالا کاروان ترابر کویر ۰۳۴۳۲۹۱۰۲۲۱ پایانه بار غرفه ۴۵
فرآوردهای نفتی شهاب کرمان ۳۲۵۲۹۵۲۰ جاده کرمان- رفسنجان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان
چهانبار تهران اندیشه ۰۳۴۳۲۹۱۰۰۳۳ جاده تهران بعد از کارخانه سیمان پایانه بار غرفه ۳۰
بهادران قاصد ۰۳۴۳۲۹۱۰۰۲۰ پایانه بار غرفه ۲۰
میهن سمنگان سیر احسان ترابر ۰۹۱۳۳۴۱۰۸۹۸ پایانه بار لاین aغرفه ۳
کاروان بار ۰۳۴۴۲۲۲ منطقه ویژه اقتصادی پایانه بار لاین cغرفه ۵
اسماعیل زاده ۰۳۴۳۲۹۱۰۰۱۳ پایانه بار غرفه شماره ۱۰
یاران خیبر ۰۳۴۳۲۹۱۰۲۲۲ پایانه بار حمل ونقل کرمان
بادبان مدیر ۰۹۱۳۱۴۵۱۳۱۸ منطقه ویژه پایانه بار لاین Dغرفه ۲
حیات گستر *** پایانه بار غرفه ۵۱
هانی بار کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۴۶۵ کرمان جاده تهران بعدازکارخانه سیمان پایانه بارغرفه۴۸
سینا ترابر کویر ۰۳۴۳۲۹۱۰۴۴۶ کیلومتر ۱۷ جاده تهران پایانه حمل ونقل غرفه ۴۲
راه پیما ۰۳۴۳۲۹۱۰۱۴۱ جاده تهران بعد از کارخانه سیمان پایانه حمل و نقل بار غرفه۲۵
پیک کرمان (پیوند بار) ۰۳۴۳۲۹۱۰۴۷۳ جاده تهران پایانه بار کرمان غرفه ۲۹
اتوبار آرمان بروز رسانی کرمان جاده تهران جنب کارخانه سیمان پایانه بار کرمان غرفه ۱۲
راهیان مس کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۱۶۶ کرمان پایانه حمل ونقل غرفه ۳۶
راه و جاده ۰۳۴۳۲۹۱۰۰۲۲ کرمان-پایانه بار غرفه شماره ۲۲
سریر ترابر گواشیر ۳۲۹۱۰۵۶۰ کرمان _جاده رفسنجان انبار نفت شهید احمدی
حساس کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۰۱۴ پایانه بار غرفه ۳۱
سبک بار کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۰۰۷ کرمان- کیلومتر ۱۷ جاده تهران- جنب کارخانه سیمان کرمان- غرفه شماره ۱۳
سریر فتح *** جاده تهران جنب کارخانه سیمان
عدل بار کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۰۲۰ جاده تهران جنب کارخانه سیمان پایانه ای حمل بار غرفه ۷
معین کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۳۹۳ کرمان جاده تهران پایانه بارکرمان غرفه ۱
فرآورده های نفتی حجت راه کرمان *** کرمان اتوبان باغین – رفسنجان انبار شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی کرمان
عسکر ترابر بوتیا ۰۳۴۳۲۹۱۰۰۱۹ کرمان پایانه بار
صبا (کرمان) ۰۳۴۳۲۹۱۰۰۲۵ کیلومتر۱۷ جاده تهران جنب کارخانه سیمان پایانه بار غرفه شماره ۳
خلیج فارس (کرمان) ۱۱۱ پایانه بار غرفه ۱۶
توان سبز کارمانیا ۳۲۶۱۶۵۴۳ کرمان . بعد از کارخانه سیمان پایانه بار
سعادت (کرمان) ۰۳۴۳۲۹۱۰۳۶۵ کرمان بلوار خلیج فارس بعدازکارخانه سیمان پایانه حمل ونقل غرفه ۱۵
بوستان بار کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۱۵۳ کرمان- کیلومتر ۱ جاده تهران – جنب کارخانه سیمان- غرفه۲۶
هجران کویر کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۱۴۶ پایانه بار غرفه ۲۷
گلستان بار کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۱۵۷ کرمان جاده تهران جنب کارخانه سیمان پایانه بار غرفه۲۱
کاروان ترابر امیر رفسنجان *** کرمان بلوار ایه اله صدوقی بعد از موکت ترمه
جهان بار کرمان ۰۳۴۲۳۹۱۰۴۰۹ پایانه حمل و نقل غرفه شماره ۶
آریا ترابر کیان ۰۳۴۸۵۱۲۶۲۴۹ کرمان بزرگراه آیت الله هاشمی پایانه حمل ونقل
امین راه کریمان کارا ۰۳۴۳۲۹۱۰۱۳۹ کرمان جاده تهران بعد از کارخانه سیمان پایانه باربری غرفه ۴
گذرگاه جنوب شرق کرمان ۳۲۶۱۰۳۱۸ کرمان پایانه بار غرفه ۳۳
بهمن بار کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۱۳۸ کیلومتر ۱۷ جاده تهران پایانه حمل و نقل
کارمانیاترابر ۰۳۴۳۲۹۱۰۵۴۴ کرمان اتوبان خلیخ فارس بعد از کارخانه سیمان پایانه حمل و نقل
روشن ترابر کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۴۶۲ پایانه بار کرمان – غرفه شماره ۵۲
طوفان بار ۰۹۱۳۷۴۴۰۱۷۵ کرمان پایانه بار غرفه ۲۳
میهن بار نوید کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۱۵۰ کرمان پایانه بار غرفه ش ۵
آزادی راه بار کارمانیا ۳۲۶۱۴۹۶۵ جاده تهران بعد از پل راه آهن سه راه قائم آباد سمت راست
آزادگان (کرمان) در حال بروزرسانی کرمان جاده تهران کیلومتر ۱۸ جنب کارخانه سیمان پایانه بار غرفه ۵۳
مکران بار *** کرمان کیلومتر ۲۰جاده تهران پایانه بار غرفه ۳۲
آبادان کرمان ۳۴۱۲۶۱۲۵۴ آبادان (کرمان)
شرکت تعاونی حمل و نقل فرآورده های نفتی امید پترو کریمان ۳۲۶۱۸۲۶۱ کرمان . کیلومتر ۷ جاده باغین به رفسنجان . انبار نفت شهید احمدی روشن
جالیز بار ۱۱۱۱۱ ۱۱۱
بهار بندر ۱۱۱۱۱ ۱۱۱
میلاد مسعود ۱۱۱۱۱ ۱۱۱
اتوبنز شهداد **** ****
لاله سمن *** ***
پیک بار (کرمان) *** ***
کامیونداران استان کرمان *** ***
محمود بار *** ***
صنعت بار **** ***
فرشاد
کاروان بارپسند *** ***
قائم **** ***
فرهاد *** ***
رضوان *** **
سبزواران ** ***
امید سازنده *** ***
منصور بار *** ***
حقیقت
نوشاد بار —-
نظام پیشتازان
کمال
محمودی
مرصاد رودبار
نیک بخت *** ***
رجحان دریا *** ***
صدیق بار ***** **
سبزه زار زمرد *** **
میلد کویر *** ***
سد بار (صد بار) *** ***
دخیل بار *** ***
راه یاران خیبر ۰۳۴۳۲۹۱۰۰۱۹ کرمان پایانه بار غرفه ۸۰
عنایت نصر *** ***
اسلام *** ***
راه نورد *** ***
هاگ بار نمایندگی کرمان *** کرمان جاده تهران ظبقه فوقانی آموزش پایه یکم
محسن *** ***
نمایندگی کرمان شرکت سراسری شتابان شمال ۰۳۴۳۳۲۴۰۹۲۱ کرمان شهرک صنعتی ش ۱خ سوسن پلاک
پشموک بار ۱۱۱ ۱۱۱
عنایت نصر ۱۱۱ ۱۱۱۱
معین گلبهار *** ***
کشور پیما هرندی *** ***
درخشان سحر *** ***
راسخ خاور *** ***
زابلی    
شماره باربری های کرمان

لیست باربری های شهری کرمان

منظور از باربری شهری حمل بار با وانت نیسان و خاور می باشد. برای حمل بار با نیسان از کرمان به تهران و یا شهرهای دیگر با لیست پایین تماس بگیرید.

نام اتوبار شماره تماس آدرس اتوبار
اروند بار ۱۱۱۱۱۱۱ بزرگراه امام قبل از چهارره با فدرت کوچه قبل از حجتیه
آزادگان ۰۳۴۳۲۵۲۲۶۲۷ کرمان – خواجوی کرمانی – بلوار فردوسی – خیابان خواجوی کرمانی – پلاک ۲۱۹ – طبقه همکفکد پستي: ۷۶۱۳۶۵۳۹۱۹
آبان بار ۰۳۴۳۲۵۲۲۶۲۷ کرمان – شهداء – خیابان ایرانمنش- – بن بست ایرانمنش۸ – طبقه همکفکد پستي: ۷۶۱۴۸۳۴۵۶۲
وانت تلفنی پارس دوام ۰۳۴۳۳۳۴۲۰۰۰ کرمان – صفا – کوچه شرقی ۲ – خیابان شهید اخلاقی – طبقه همکفکد پستي: ۷۶۱۶۶۱۵۸۶۷
تخفیف ۰۳۴۳۳۲۲۲۶۲۷ کرمان – شیخ احمد کافی – خیابان شیخ احمد کافی – کوچه حسین محمدیان – پلاک ۱۸۰ – طبقه همکفکد پستي: ۷۶۱۷۶۹۵۶۵۸
مسعود ** کرمان – قلعه محمود – کوچه مطهری ۴۵ – خیابان مطهری – طبقه همکفکد پستي: ۷۶۱۳۹۳۳۴۸۷
آفتاب *** کرمان – شهرک مطهری – خیابان مسکن مهر – کوچه دکل فشارقوی – طبقه همکفکد پستي: ۷۶۱۷۴۳۴۶۹۳
امپراطور بار ۰۳۴۳۲۵۲۲۶۲۷ کرمان – مصطفی خمینی – خیابان مصطفی خمینی – خیابان بهزاد – طبقه همکفکد پستي: ۷۶۱۷۶۶۸۸۸۶
فرهنگ *** کرمان – مصطفی خمینی – کوچه شهیدان اعتباری ۲ – کوچه غربی ۳ – طبقه همکفکد پستي: ۷۶۱۶۸۴۹۴۱۵
آپادانا *** کرمان – شهرک شهید رجایی – خیابان وحدت – کوچه وحدت ۲ – شمالی ۴کد پستي: ۷۶۱۹۷۸۰۰۰۴
نسیم بار ۰۳۴۳۲۵۲۲۶۲۷ کرمان – هزار و یکشب جنوبی – خیابان هزار و یکشب جنوبی – بلوار شهید صدوقی – طبقه همکفکد پستي: ۷۶۱۸۶۱۴۸۹۰
نیکو بار ** کرمان – کارگر – کوچه کارگر ۱۳ – کوچه شرقی ۸ – پلاک ۲۰ – طبقه همکفکد پستي: ۷۶۱۴۷۵۴۵۷۳
نیسان بار تهران کرمان ۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲ پایانه بار (نیسان خاور و خاور مسقف )

لیست خرده بارهای کرمان

باربری خرده بار یا تخلیه بار کار ارسال بسته و چند کارتن و بار کمتر از وانت بار می باشد که شما می توانید برای ارسال خرده بار از مبدا کرمان به شهرهای دیگر با یکی از آنها تماس گرفته یا حضوری بارتان را تحویل دهید . توجه داشته باشید که اکثرا خرده بارها شماره مقصد را تا می توانند به مشتری نمی گویند. برای باربری تخلیه بار فقط با شماره های لیست پایین تماس بگیرید.

لیست تخلیه بار (خرده بار) های کرمان

نام تخلیه بار شماره تماس آدرس خرده بار
چاپار *** کرمان – خیام – کوچه شهید مطهری ۲۰ – خیابان مالک اشتر – طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۷۷۶۶۷۹۶
ایران عدل معتمد *** کرمان ، الله آباد ، خیابان قائم ، بلوار شاهد ، طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۷۴۷۸۷۴۷
راه هشتم ** کرمان – شرف آباد – بلوار قائم – کوچه قائم ۴۸ – طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۹۹۷۳۳۱۹
تیزرو بار *** کرمان ، پارک مطهری ، کوچه پارک ، خیابان ترمینال ، طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۷۷۶۱۳۵۶
جهان بار ۰۹۱۳۳۴۲۹۰۷۲ کرمان ، حاجی آباد ، خیابان باب الحوائج ، بلوار خلیج فارس ، طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۷۱۱۴۵۶۴
کالا رسان کریمان *** بلوار شاهد روبروی ترمینال جدید ( کالا رسان کریمان ) کد پستی: ۷۶۱۳۱۴۱۱۱۵
انبار مرکزی *** ترمینال جدید — انبار مرکزیکد پستی: ۷۶۱۷۴۳۶۸۴۹
لطفا شماره خرده بارها را از باربری های بین شهری نپرسید فقط به صورت حضوری تشریف ببرید.

نرخ باربری کرمان

از کرمان به : خاور تک جفت تریلی
ارومیه ۲۶۰۰ ۳۴۰۰ ۴۸۰۰ ۶۷۰۰
تبریز ۲۸۰۰ ۳۸۰۰ ۵۱۰۰ ۷۲۰۰
اردبیل ۲۷۰۰ ۳۷۰۰ ۴۹۰۰ ۶۸۰۰
اصفهان ۲۷۰۰ ۳۷۰۰ ۴۹۵۰ ۶۸۵۰
کرج ۱۶۰۰ ۳۳۰۰ ۳۸۰۰ ۴۶۰۰
ایلام ۱۹۰۰ ۳۵۰۰ ۳۹۰۰ ۴۷۰۰
بوشهر ۴۷۰۰ ۵۸۰۰۰ ۶۷۰۰ ۷۸۰۰
تهران ۱۹۰۰ ۳۵۰۰ ۳۸۰۰ ۴۵۰۰
شهرکرد ۲۱۰۰ ۳۶۰۰ ۳۹۰۰ ۴۶۵۰
بیرجند ۴۸۰۰ ۵۶۰۰ ۶۷۰۰ ۸۵۰۰
مشهد ۴۷۰۰ ۵۵۰۰ ۶۵۰۰ ۸۳۰۰
بجنورد ۴۵۰۰ ۵۳۰۰ ۶۲۵۰ ۸۱۰۰
اهواز ۲۳۰۰ ۳۶۰۰ ۴۷۰۰ ۶۵۰۰
زنجان ۱۹۰۰ ۲۸۰۰ ۳۸۰۰ ۴۵۰۰
سمنان ۲۲۰۰ ۳۵۰۰ ۴۵۰۰ ۶۴۰۰
قزوین ۱۷۰۰ ۲۷۰۰ ۳۶۰۰ ۴۴۰۰
قم ۱۸۰۰ ۲۸۰۰ ۳۷۰۰ ۴۵۰۰
سنندج ۱۴۰۰ ۲۲۰۰ ۲۸۰۰ ۳۲۰۰
کرمان ۱۶۰۰ ۲۴۰۰ ۳۰۰۰ ۳۵۰۰
کرمانشاه ۱۶۰۰ ۲۴۰۰ ۳۰۰۰ ۳۵۰۰
یاسوج ۲۴۰۰ ۳۶۰۰ ۴۷۰۰ ۶۲۰۰
گرگان ۲۶۰۰ ۳۷۰۰ ۴۹۰۰ ۶۴۰۰
رشت ۲۳۰۰ ۳۴۰۰ ۴۴۰۰ ۶۴۵۰
خرم آباد ۱۸۰۰ ۲۷۰۰ ۳۷۸۰ ۴۳۰۰
ساری ۲۶۵۰ ۳۷۰۰ ۴۸۰۰ ۶۶۰۰
اراک ۱۷۰۰ ۲۶۵۰ ۳۵۰۰ ۴۱۰۰
بندرعباس ۴۶۰۰ ۵۹۰۰ ۷۳۰۰ ۹۲۰۰
یزد ۲۶۰۰ ۳۹۰۰ ۵۳۰۰ ۶۴۰۰
ممکن است تعرفه باربری ها متغیر باشد . کمیسیون باربری لحاظ نشده است.
باربری کرمان

لینک های مرتبط

حمل و نقل بار با تریلی
حمل و نقل بار با تریلی, باربری تریلی, شرکت حمل و نقل, شماره باربری سنگین
‫۰/۵ ‫(۰ نظر)