سامانه حابار

لیست باربری های سیرجان

اگر به دنبال لیست باربری های سیرجان شرکت های حمل و نقل داخلی و بین المللی و حمل اثاثیه منزل و باربری سیرجان به تهران و شهرستان هستید جدول های پایین شماره و آدرس همه باربری ها آمده است.

سیرجان صفا۳۴۳۳۳پایانه بار غرفه d۱
پیام سیرجان۰۳۴۵۸۴۴۹۰۶۶-۸سیرجان کمربندی بلوار شاهد
پوررنجبران سیرجان۳۴۴۲۲۵۵۵۹۰سیرجان پایانه بار
ایران سیرجاندر حال به روزرسانیدر حال به روزرسانی
راشا ونداد ترابر سیرجان۹۱۳۱۴۰۲۸۶۶سیرجان پایانه بار جنب منطقه اقتصادی غرفه بی هفت
کیان بار۳۴۴۲۲۵۲۷۷۵سیرجان پایانه بار غرفه a۴
شهریار سیرجان بارزدر حال به روزرسانیسیرجان پایانه بار غرفه D۳
سیرجان ساحل۳۴۵۳۴۷۲۵۶۸سیرجان پایانه بار
پیک سیرجانحمل نقل پمنطقه تجاری غرفه c۲
آریا فجر ترابر۹۱۳۳۴۵۲۷۷۴منطقه ویژه اقتصادی بن بست سپهر سمنگان لاینB پلاک ۱۹
ارغوان بار۳۴۴۲۲۵۸۳۸۲پایانه بار لاین aغرفه ۲
جهان سیرجان۳۴۷۳۰۶۳سیرجان منطقه ویژه پایانه بار غرفه a۷
عزم۳۴۴۲۲۵۸۴۹۴پایانه بار غرفه Aلاین ۶
بادبان مدبر۹۱۳۱۴۵۱۳۱۸منطقه ویژه پایانه بار لاین Dغرفه ۲
سیرجان ترابرانشرکت سیرجاجاده فرودگاه جنب گمرک پایانه بار سیرجان غرفه C
سیرجان جنوب۳۴۴۲۲۵۷۴۹۴منطقه ویژه پایانه بار بلوک dغرفه ۱۰
همسفران خوشدل۴۲۲۵۷۶۶۰سیرجان منطقه ویژه اقتصادی پایانه حمل و نقل کالا
پیوندپلدر حال به روزرسانیدر حال به روزرسانی
قدربار۳۴۴۲۲۰۸۲۸۶سیرجان کمر بندی انتهای خیابان ابو ریحان پلاک ۵
سی سنگان۳۴۴۲۳۸۲۴۰۰پایانه بار لاینAغرفه۱۰
سیرجان باردر حال به روزرسانیسیرجان پایانه بار غرفه ۱۶
سیرجان پیمان۳۴۴۲۲۵۸۸۸۹سیرجان منطقه ویژه لاین Bغرفه ۱۵
کاروان بار۳۴۴۲۲۲منطقه ویژه اقتصادی پایانه بار لاین cغرفه ۵
سیرجان باریاب۳۴۲۲سیرجان جاده نجف شهر روبروی دانشگاه صنعتی
پیک خیبر۴۲۳۸۲۵۹۰سیرجان پایانه بار غرفه c۴
رفاه بار۳۴۴۲۲۶۳۳۲۱منطقه ویژه پایانه بار لاین cغرفه ۸
عرفان گیتی ترابر۳۴۵۴۲۲۳۵۲منطقه وِیژه پایانه بار لاین d۵
شوکا۳۴۴۲۲۵۳۲۳۸ابتدای جاده سیرجان بافت،کیلومتر۲،شهرک حمل و نقل کالا
پیک سیرجان۳۴۴۲۲۵۲۶۵جاده تهران منطقه ویزه پایانه بار غرفه شماره s۲
کویربار۴۲۳۸۲۵۵۶پایانه بار لاین Cغرفه ۹
رهنمون۳۴۴۲۲۸۳۸۲۲سیرجان پایانه بار غرفه آ۵
سپهرسمنگان۳۴۴۲۲۵۴۱۱۹سیرجان منطقه ویژه اقتصادی لاین cغرفه ۱
رهنمون سیرجان۳۴منطقه ویژه پایانه بار غرفه A۵
سیرجان خاوران۳۴۴۲۲۵۸۴۹۴منطقه ویژه پایانه بار بلوک cغرفه ۳
روشن باردر حال به روزرسانیدر حال به روزرسانی
لنگربار۳۴۴۲۲۵۱۶۵۲سیرجان منطقه ویژه اقتصادی پایانه باربری
بهارشمس۰۳۴۴۲۲۵۱۲۹۰منطقه ویژه لاین Aغرفه ۸
بین المللی بادبان کهن۳۴۵۳۲۲۴۵۲سیرجان خ سیدجمال الدین کوچه۹پلاک۴
رهبارسیرجاندر حال به روزرسانیدر حال به روزرسانی
بارکبوتردر حال به روزرسانیدر حال به روزرسانی
مسرور بار سیرجاندر حال به روزرسانیدر حال به روزرسانی
سرآمد ترابر سیرجان۳۴۴۲۲۵۲۳۳۲پایانه بار لاین d
خلیج بار سیرجان۳۴۴۲۳۸۲۵۶۱سیرجان کیلومتر۱۰ جاده شهربابک جاده فرودگاه پایانه بار لاین A غرفه یک
سیرجان آذرخش۳۴۴۲۳۸۲۹۷۵سیرجان منطقه ویژه پایانه بار
کهکشان راه سیرجان۳۴۴۲۳۸۲۲۰۰پایانه با ر لاین bغرفه ۲
سعادت بار سیرجان-۳۴۷۳۵۱سیرجان- منطقه ویژه اقتصادی
اصحاب سیرجان۳۴۴۲۳۳۴۹۸۱سیرجان پایانه بار
خلیج فارس (سیرجان )در حال به روزرسانیسیرجان جاده فرودگاه پایانه بار سیرجان
حمل ترکیبی معدنی گهرترابرسیرجا۳۴۴۲۲۷۲۲۴۹منطقه ویژه پایانه بار لاین bغرفه ۱
پارس ترابر سیرجانضضضضمنطقه ویزه پایانه بار
تندیس ترابر سیرجان۹۱۲۱۴۹۸۳۸۵سیرجان جاده سیرجان شهربابک جنب روستاى محمودابادى
گسترش ترابر شمیم۹۱۲۱۲۰۸۸۲۸منطقه ویژه تجاری – پایانه حمل و نقل سیرجان – غرفه شماره ۷
نور ترابر سیرجان۳۴۴۲۳۰۵۳۴۷سیرجان – جاده حجت آباد
ماهان ترابر سمنگان۳۴۴۲۲۳۰۴۶۴کیلومتر ۴ جاده تهران
سعادت ترابر سیرجان۹۱۳۱۴۵۱۵۶۹کمربندی غربی سیرجان- بعد از جایگاه صدف
راهیان ترابر سمنگان۹۱۳۱۷۸۴۸۳۱سیرجان منطقه ویژه اقتصادی پایانه باربری بلوک A غرفه ۸
سمنگان ترابرایرانیاندر حال به روزرسانیپایانه بار لاین bغرفه ۴
عقاب سیرجان۹۱۳۱۴۱۴۸۰۵کرمان- شرکت نفت
نورترابر سیرجان۹۱۳۲۷۸۴۶۱۴سیرجان میدان گمرک -کمربندی
آلا۹۱۳۱۴۵۱۵۶۲سیرجان- جاده بندرعباس بافت کیلومتر ۱
حمل ونقل کالا راه شیری۹۱۲۲۲۵۴۱۴۷سیرجان درمنطقه ویژه اقتصادی
ماهان ترابر سمنگان۹۱۷۷۶۸۱۷۸۸کیلومتر ۵ جاده اتوبان تهران
گهر امیران خوزستان۹۱۳۱۴۵۱۰۰۲سیرجان پایانه بار
کیان ترابر سمنگان۹۱۳۳۴۵۲۰۳۱سیرجان بلوار کمربندی جنب کارخانه آرد(سیلو)
شرکت تعاونی نفت کش های ارباب جمعی سیرجان۹۱۳۱۴۵۴۴۷۰سیرجان- انبار نفت سیرجان

لیست اتوبارها و خرده بارهای سیرجان

اتوبار عزیزپوردر حال به روزرسانیسیرجان – شهرک یاسین – کوچه (کارگاه حاج علی عرب) – بلوار خلیج فارس – طبقه همکف
سلطانی باردر حال به روزرسانیسیرجان ، آباده ، کوچه شهید بهشتی۳۲ ، کوچه امام محمد باقر ۶ ، پلاک ۱۲ ، طبقه همکف
سلطانی باردر حال به روزرسانیسیرجان – هواشناسی – خیابان پاک – خیابان دوستی – طبقه همکف
سلطانی باردر حال به روزرسانیسیرجان – ابوریحان – کوچه ارجمند ۷ – خیابان شهید ارجمند – پلاک ۹۱ – طبقه همکف
پیک سیرجان جنوبدر حال به روزرسانیسیرجان – خیابان ابوریحان – بلوار کمربندی شاهد – بلوار دکتر صادقی – پلاک ۶۹ – طبقه همکف
تخلیه باردر حال به روزرسانیسیرجان ، کوی فرهنگیان ، خیابان اصلی ، بلوار مالک اشتر ، طبقه همکف
تخلیه بار کهن شهریدر حال به روزرسانیسیرجان ، کوی فرهنگیان ، کوچه مالک اشتر ۳ ، بلوار مالک اشتر ، طبقه همکف

لیست باربری های سیرجان کرمان

نامشماره تماسآدرس باربری
شرکت حمل و نقل شوکا۰۳۴۴۲۲۶۰۷۲۶سیرجان خیابان ابوریحان کمربندی سیرجان
کالا رسان۰۳۴۴۲۲۵۹۸۸۰ گذرگاه بلوار نماز – بلوار خلیج فارس
اتوبار احسان سیرجان۰۹۹۳۱۸۹۱۶۵۳کمربندی سیرجان – گلها بلوار ش بهشتی
شرکت حمل و نقل و پیمانکاری۰۹۱۳۱۴۵۱۰۰۲ک سیرجان – امام محمد باقر
شرکت حمل و نقل آریا فجر ترابر۰۹۱۳۳۴۵۲۷۷۴بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی
شرکت حمل و نقل سپهر سمنگان۰۳۴۴۲۲۵۴۱۱۹خیابان ابوریحان – کمربندی سیرجان
باربری بهار شمس۰۳۴۴۲۲۵۱۲۹۰منطقه ویژه لاین Aغرفه ۸
باربری فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶اکبر آباد ( قبول بار برگشتی از تمام نقاط کشور)
حابار۰۲۱۹۱۶۹۲۰۰۵اکبر آباد ( قبول بار برگشتی از تمام نقاط کشور)
کامیونت داران۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵حمل اثاثیه و انواع کالا نیسان تا انواع تریلی
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس۰۹۱۳۲۴۵۶۹۱۴سیرجان کمربندی سیرجان

لیست باربری های سیرجان

لیست باربری های سیرجان

شرکت گهر ترابر سیرجان

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان با شماره ثبت ۲۸۷۴ در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ و در جهت تامین اهداف کلان شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در حوزه حمل و نقل، تاسیس شد. این شرکت پس از ادغام با شرکت نماد ریل گستر (که پیش از این هم ۹۸ درصد سهام آن متعلق به گهر ترابر بود) به یکی از بزرگترین شرکت های حوزه حمل و نقل ترکیبی در کشور تبدیل گردیده است. تعداد پرسنل و کارکنان شرکت هم اکنون حدود ۴۵۰ نفر و سرمایه شرکت نیز ۴.۴۴۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
در ادامه گفتگوی محمد علی زارع مدیر ریلی شرکت گهر ترابر سیرجان با خبرنگار پول نیوز را مشاهده کنید: منبع آپارات

بیمه شخص ثالث خودرو سنگین

وانت تلفنی تهران
لیست شهرهای ایران
کارشناس تولید محتوا

لیست وانت تلفنی های مجاز تهران

خدمات وانت تلفنی در تهران به شما امکان جابه‌جایی وسایل و بار را با وانت‌های مطمئن و سریع می‌دهد. این خدمات در تهران، و استان تهران در دسترس است. وانت‌های

ادامه مطلب »
بهترین باربری قرچک
لیست شهرهای ایران
کارشناس تولید محتوا

حمل انواع بار و خدمات اسباب کشی در قرچک + بهترین باربری قرچک ورامین

بهترین باربری های قرچک در سامانه حابار لیست باربری های قرچک نام شماره تماس آدرس اتوبار فرزانه ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲ پایانه بار – حمل بار و اثاثیه منزل نیسان ایسوزو تک جفت

ادامه مطلب »
‫۰/۵ ‫(۰ نظر)