معضلات حمل بار با خرده بار و اطلاعاتی که اکثرا نمی دانید!

معضلات حمل بار با خرده بار تمامی ندارد و اطلاعاتی که اکثرا نمی دانید ! و روش درست و صحیح استفاده از باربری خرده بار …