تعرفه تهران به :وانت نیسانخاور کامیونت مسقف
بیله سوار1/8002/6003/200
آزاد آباد
اجاق قشلاق خروسلو1/7802/5503/150
اکبر داود قشلاقی1/7502/4303/120
انجیرلو1/7002/4003/100
اوچ درق1/7002/4003/100
اوچ دره مغانلو1/7502/5303/150
اوچبلاغ
اودلو1/7802/4803/170
ایده لو
بابک (بیله سوار)18502/6803/200
بالاخان کندیدر حال بروز رسانی
بیگ باغلو
پاراقشلاق سفلی
پاراقشلاق علیا
پتلقان
تازه آباد تومار
تازه کند چناق
تومار کندی
جعفر آباد بیله سوار
جهان خانملو
چالمه کندی
چای قشلاقی سیاب
چناق سفلی
چناقی علیا
حاجی نورش کندی
حاجی آقا کندی
حاجی آقامعلی کندی
حاجی اسماعیل ایمان خان
حاجی باباخان
حاجی بالا بیگلو
حاجی سیباب کندی
حاجی قدرت کندی
حاجی میرنظام
حاجی هوار کندی
حسن خان دره سی
خاکریز (بیله سوار)
خان بابا کندی
خلیفه لو کندی بزرگ
خورخور علیا
داشبلاغ (بیله سوار)
دمیرچی
دمیرچی خرابه سی
دمیرچی لو
رضاآباد (بیله سوار)
روح کندی
زال قلی کندی
زرگر
زنده آباد
ساری بلاغ
سلطان قشلاقی
سمکلوی سفلی
سمکلوی علیا
سهراب اباد
شابی کندی
شورقویی
شورگل
عزیزآباد
علیخان کندی
علیشان قشلاقی
غزیب حاجی
غلامحسین کندی
فولادلوقویی
قاشقا قشلاق حاج اکبر
قباد کندی
قره سقال سفلی
قزه سقال علیا
قره قاسملو
قشلاق آغداش
قشلاق اجی اشمه پاپور
قشلاق اجی اشمه حیدر بیگ
قشلاق اجی اشمه مهندس صادقی
قشلاق اجی اشمه نور احمد
قشلاق ادی شیرین
قشلاق اسماعل خان محمد ایزدی
قشلاق اصغر
قشلاق اغجاران
قشلاق اغداش امیرخان
//بهرام
قشلاق اغداش بیگلر
حسن حضی اوغلی
قشلاق اغداش کلام
قشلاق محرم
اغداش محمود
اغداش مختار
اغداش میرزایی
اغداش نصیر
قشلاق آق برون
ال شعبانی
الی کریمی
اوچ دره التفات
اوچ دره عباس
اوچ دره علی شهامتی
اوچ علی سواد
اوچ قوی حاج حسن شایقی
قشلاق اوچبلاغ
اوچ قوئی علی اکبر
اورتاداغ اسماعیل
اورتاداغ حاجی عیاد
قشلاق اینالی برات
اینالی صمد
باباش سفلی
باباش علیا
باقرسلی حاج خانعلی
باقرسلی ستار
باقرسلی علی سهامی
قشلاق بختیار
قشلاق بدیر
بیگ علی سفلی
پادار جمال
پادار حاج صفرعلی
حاجی بهریش
حاجی عبداله
پادار عیسی خان
قشلاق پاشا
قشلاق تومار
تومار صادق حاج محرم
قشلاق جعفرقلی
قشلاق جهان خانملو
چتمه غلام
چنار
حاج آقا نصیراوغلو
حاج احمد خان
حاج امن
حاج امیرخان
حاج حیدرفرمان
حاج حیدر گل احمد
حاج دلان خان حسین خدایار
حاج سلیمان علی گشاد تیموری
حاج شیرین مصیب
علی برات
هاشم نصیر
حاج ابیش حاج رجب
حاج ابیش حاج معصوم
حاج حسین خان
حاج خان حسین صمید
حاج هاشم ارشد
حاج ابیش حاج رحیم
حاجی الله وردی
حاجی بیوک
حاجی حیدر هاوار
حاجی سواد
قشلاق حاجی سیاب
حاج هشم نصرت
حاجی گل آقا
قشلاق حسین نریمانی
حضرت قلی ابوالحسن
حضرتقلی بختیار
حضرتقلی عبداله
حضرتقلی غلام
قشلاق خان اوغلان
خان حسین ودلان تیمور
خان گلدی بالا اوغلان
خان گلدی حاج احمد
**دعوا کیشی
خان حسین ودلان حاج محمد تقی
**اغام اوغلان
خان گلدی کامران
خانگلدی مستانلو
دمیرچلوی قره قشلاق حاج ابیل
دمیرچلوی قره قشلاق حاج مجید
قشلاق رستم
زینال علیا
سدی کندی
سیدلر دادلو یداله
ساری قوئی بیت اله
ساری قوئی حاج بایرام
ساری قویی حسین
صاحب عیسی زاده
قشلاق سیدلر موسی
سیدلر دادلوحسینعلی
سیدلر سیف اله
سیدلر میر غلام
ساری قویی مرادلو
شاه خانم علی برات
شاه خانم گل آقا
صفر علی غیب علی
صفرعلی نصرت
صوفی حسن
صوفی قدیر
صوفی محمود
قشلاق عربلو اسرافیل
قشلاق عزت
علی اکبر جغفر
علی اکبر حمزه
علی اکبر آقا بالا
علی اکبر حاج سردار
علب اکبر حمیدخان
قشلاق علیش
غضنفر بالا
فرج اسماعیل
فرج حاج اورج
فرج محرم
قشلاق قارقلی
قارقلی رحیم طالبی
قره جالو حاجی ایمان
قره جالو حاجی صادق
قره دره اسم خان آزادخان
//خان اسد
//حاج سعد اله
//اسمخان صفر کندی
//اسمخان کیشی
قره دره عزیز رستم
قره دره کاهل
کهلو قشلاق حاجی شاهوردی
قره ککیل ایاز
//حاج محمود
قشلاق قوجابدیر
قوجا حاجی خسور
قشلاق قهرمان
قیرلو
گلمعلی حاج سواد
گلمعلی حاج حسین
گلمعلی صفر
گورچینلو حاج بیوک
//حاج نجف
گومیرچینلوی اورتاداغ
ملانقی اقام اوغلان
ملانقی قنبر
قشلاق ملی حاجی همت
ملی حسینقلی
ملی محمودلار
قشلاق میر اعلم
میر عوض
قشلاق نرمیان کندی میراصلان
**حاجی هاوار
حاجی خان اوغلان
قشلاق هدلی
یل اتانالهوردی دولت
**گویا
یل اتان حاج عباس
قلعه دختر (بیله سوار )
قوشا قشلاق رضالی بییگ
قوشا قشلاق بخشعلی شهریار
قوشا قشلاق خاصای
منصورورحمان
قوطوربلاغ
قیزقلعه سی
کرم کندی
گلی بلاغ سفلی
گلی بلاغ سفلی علیا
گوردیگل نورالدین
گوگ تپه
گون پاپاق
لیملو
مایه دره سی
مرادعلی کندی
مزرعه ایشق چخماز
مسجدلو
ملی کندی
میروردی کندی
نر قشلاقی
نظر علی بلاغی
نوروز آباد
ولی ممیلو
هموار کندی
هیبت جهان خانملو
تعرفه بالا ممکن است برای باربری ها متفاورت باشد لطفا قیمت نهایی را از باربری های بالا بگیرید.
بیله سوار