اگر به دنبال لیست بهترین باربری های خمینی شهر وانت تلفنی و شماره شرکت های حمل و نقل در شهر خمینی شهر هستید لیست کاملی از اتوبار و شرکت های مجاز و در ادامه جدول ها آمده است.

لیست باربری های خمینی شهر

نام شرکتشماره تلفنآدرس شرکت
باربری فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶
۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲
خمینی شهر، پایانه مجتمع شرکت های حمل و نقل
قائم خمینی شهر۰۳۱۳۳۶۴۸۷۳۱پایانه حمل و نقل باربری خمینی شهر
خاور بار۰۳۱۳۳۷۶۴۸۴۸درچه بلوار الغدیر ترمینال حمل ونقل غرب اصفهان
صفارخش۰۳۱۳۳۶۴۶۶۱۷-۱۸خمینی شهرمیدان قدس خیابان شهیدبهشتی شمالی بعدازچهارراه پاسداران سمت چپ پایانه حمل ونقل غرفه ۹
منظم بار اصفهان۰۳۱۳۳۷۵۸۸۸۲اصفهان جاده نجف آباد کیلومتر یک ترمینال باربریهای غرب اصفهان ورودی ترمینال
عقاب بار خمینی شهر۰۳۱۳۳۶۰۲۲۰۰خمینی شهر، پایانه حمل و نقل کالای خمینی شهر
باربری امید درچه۰۳۱۳۳۷۶۱۰۱۰اصفهان کیلومتر ۱ جاده نجف آباد پایانه حمل و نقل درچه
بنفشه۰۳۱۳۳۶۴۵۱۹۰خمینی شهر پایانه حمل کالا
شقایق بار۰۳۱-۳۳۷۶۲۷۲۵درچه -بلوار امام خمینی مقابل میدان تره وبار درچه ترمینال غرب اصفهان
یاس اصفهان۰۳۱۳۳۷۶۴۵۴۵اصفهان- درچه کیلومتر۱جاده نجف آباد
سلیمان بار درچه۳۳۷۶۴۲۰۰اصفهان -درچه-سه راهی درچه -خیابان امام -مقابل میدان میوه وتره بار-ترمینال حمل ونقل درچه
فرسنگ راه سپاهان۰۳۱۳۳۶۴۹۰۷۲خمینی شهر پاسداران بلوار پاسداران شرقی بلوار شهید بهشتی ساختمان ترمینال حمل و نقل طبقه همکف
لاله ممتاز۰۳۱۳۳۶۴۶۸۸۵خمینی شهرمیدان قدس خیابان شهیدبهشتی شمالی بعدازچهارراه پاسداران سمت چپ پایانه حمل ونقل خمینی شهر
کیوان بار درچه۰۳۱۳۳۷۶۴۷۳۷درچه خ امام روبروی میدان میوه وتره بار دنبال کانال روبروی ورزشگاه
مختاری۰۳۱۳۳۶۴۴۵۴۷خ شهید بهشتی ترمینال باربری
وحدت کار۰۳۱۳۳۷۶۴۴۱۲جاده نجف آباد ترمینال درچه
شاخه طوبی۰۳۱۳۳۶۴۶۹۵۵خمینی شهر خیابان شهید بهشتی
گلبار خمینی شهر۰۳۱۳۳۶۴۷۲۲۲خمینی شهر انتهای بلوار شهید بهشتی پایانه حمل ونفل
معراج خمینی شهر۰۳۱۳۳۶۴۵۳۳۵بلوارشهیدبهشتی پایانه حمل ونقل
سپاهان بار جی۰۳۱۳۳۶۰۳۴۷۶اصفهان =خمینی شهر-بلوار شهید بهشتی-ترمینال حما ونقل کالا
میهن خمینی شهر۰۳۱۳۳۶۴۴۰۴۰خمینی شهر بلوار شهید بهشتی ترمینال باربریها
مردان جاده۰۳۱۳۳۶۰۰۸۰۰خمینی شهر بلوار شهید بهشتی پایانه حمل ونقل کالا
کوهدشت درچه۰۳۱۳۳۷۵۵۷۱۱درچه-خ نجف آباد-ترمینال غرب اصفهان- شرکت حمل ونقل کوهدشت درچه
مهاجر پیمای خمینی شهر۰۳۱۳۳۶۰۰۴۴۰خمینی شهر پاسداران بلوار پاسداران شرقی بلوار شهید بهشتی ساختمان ترمینال حمل ونقل طبقه همکف
تعاونی کامیونداران خمینی شهر۰۳۱۳۳۶۰۱۱۲۴خمینی شهر بلوار شهید بهشتی جنب بلوار پاسداران
اسلامی خمینی شهر۰۳۱۳۳۶۴۸۵۸۸اصفهان خمینی شهر بلوار شهید بهشتی پایانه حمل ونقل غرفه۲
ندای خمینی شهر۰۳۱۳۳۶۴۸۸۱۶خمینی شهر بلوار شهید بهشتی ترمینال حمل و نقل و کامیونداران
تلاش بار درچه۰۳۱۳۳۷۶۱۳۳۲اصفهان- شهرستان درچه – ترمینال باربریهای درچه – پلاک ۲۴
خوش رکاب۰۳۱۳۳۶۴۶۰۶۷اصفهان خمینی شهر بلوار شهید بهشتی پایانه حمل و نقل کالا شرکت حمل و نقل خوش رکاب
عنایت۰۳۱۳۳۶۴۶۱۱۴خمینی شهر پایانه حمل و نقل کالا
مهاجر درچه۰۳۱۳۳۷۶۳۳۳۷درچه خیابان نجف آّباد خیابان ترمینال پلاک۸۰
اسپادان افرا۰۳۱۳۳۶۴۹۱۹۷خمینی شهر-پایانه حمل و نقل خمینی شهر
جهان آرا بار۰۳۱۳۳۶۰۰۰۸۹خمینی شهر بلوار بهشتی ترمینال باربری ها بار بری جهان آرا
پیمان خمینی شهر۰۳۱۳۳۶۴۷۳۶۲خمینی شهر خیابان بهشتی ترمینال حمل ونقل پیمان
شمشاد خمینی شهر۰۳۱۳۳۶۴۹۹۶۶خمینی شهر انتهای خیابان شهید بهشتی پایانه حمل کالا
شاهین بار درچه۰۳۱۳۳۷۶۴۹۹۷جاده نجف اباد جنب کانال ترمینال غرب اصفهان باربری شاهین بار درچه
حرکت بار درچه۰۳۱۳۳۷۶۱۲۱۲جاده نجف آباد دنبال کانال باربری حرکت بار
صحرا نورد سپاهان۰۳۱۳۳۶۴۶۹۱۲خمینی شهر بلوارشهید بهشتی بالاترازبلوارپاسداران ترمینال حمل
توحید خمینی شهر۰۳۱۳۳۶۴۵۷۲۱خمینی شهر خیابان شهید بهشتی ترمینال باربریهای خمینی شهر باربری توحید
باربری آسایش۰۳۱۳۳۶۴۵۴۰۰خمینی شهر بلوار شهید بهشتی
بهین گلسرخ۰۳۱۳۳۶۴۸۶۶۶بلوار شهید بهشتی ترمینال باربریها
جویا بار خمینی شهر۰۳۱۳۳۶۴۸۸۱۴خمینی شهر انتهای بلوار شهید بهشتی پایانه حمل ونقل
عدل بار توانا۰۳۱۳۳۶۴۴۶۲۰خمینی شهر بلوارشهیدبهشتی
عدالت گستر امین بار۰۳۱۳۲۴۶۶۶۴خمینی شهر- خیابان شهید بهشتی – ترمینال حمل کالا – شرکت حمل و نقل عدالت گستر امین بار
اهورا بار سپاهان۳۱۳پایانه خمینی شهر جنب باربری امین و صحرانورد
نسیم خمینی شهر۰۳۱۳۳۶۴۶۸۸۸خمینی شهر بلوار شهید بهشتی پایانه حمل و نقل کالا شرکت حمل و نقل نسیم
نوشه بار اصفهان۰۳۱۳۳۶۴۰۰۸۸خمینی شهر، پایانه حمل و نقل کالا
فروزان مهر۳۱۳۶۴۲۱۰۰خمینی شهر بلوار شهید بهشتی ترمینال بار بری ها
مقدس اصفهان۳۱۳۳۷۶۲۴۴۲۲درچه ابتدای جاده نجف اباد ترمینال غرب اصفهان
پیام نور خمینی شهر۰۳۱۳۳۶۴۶۹۲۲بلوار شهید بهشتی
گلها خمینی شهر۰۳۱۳۳۶۴۸۸۴۴-۶پایانه حمل و نقل کالا خمینی شهر
اتحاد خمینی شهر۰۳۱۳۳۶۴۸۱۱۱خمینی شهر بلوار شهید بهشتی
پیمان مقدس۰۳۱۳۳۶۴۶۴۰۰خمینی شهر خیابان شهید بهشتی ترمینال باربریها
آذرمهرشهر۰۳۱۳۳۶۴۸۶۰۰خمینی شهر بلوار شهید بهشتی
شب رو بار سپاهان۰۳۱۳۳۶۴۸۵۸۲خمینی شهر بلواربهشتی ترمینال باربریها باربری شبروبارسپاهان
کورش راه اصفهان۰۳۱۳۳۶۴۵۴۳۸بلوار شهید بهشتی پایانه حمل نقل کالا خمینی شهر

وانت تلفنی خمینی شهر
شماره باربری نیسان خمینی شهر
حمل اثاثیه منزل خمینی شهر
شماره باربری درچه اصفهان
باربری سعیدی اصفهان
باربری اعتماد خمینی شهر

لیست خرده بارهای خمینی شهر اصفهان

نام شرکتشهر محل فعالیتشماره تلفنآدرس شرکت
ایران سپهرخمینی شهر۲-۳۲۴۶۲۱۱پایانه حمل و نقل خمینی شهر
علیرضائیخمینی شهربروز رسانیبروز رسانی
مستضعفینخمینی شهر۱-۳۲۴۸۸۳۰پایانه حمل و نقل خمینی شهر
توانائی خمینی شهرخمینی شهر۳۲۴۴۶۲۰-۳۲

بهترین باربری خمینی شهر

انتخاب بهترین باربری در هر شهر کار دشواری است . با توجه به باز خورد کاربران و مشتریان سامانه باربری حابار در حال حاضر بهترین باربری خمینی شهر اتوبار فرزانه می باشد که با ارزان ترین قیمت در اکثر مناطق ایران ماشین های سبک و سنگین دارند . که شماره متصدیان اتوبار ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ , ۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲ , ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵ می باشد.

مطالب مرتبط

استعلام تعرفه باربری از مبدا خمینی شهر

جهت استعلام تعرفه باربری از مبدا خمینی شهر با ماشین های وانت نیسان خاور کامیونت تک جفت و تریلی اینجا کلیک کنید.

حمل و نقل بار با تریلی
حمل و نقل بار با تریلی, باربری تریلی, شرکت حمل و نقل, شماره باربری سنگین
اسکرول به بالا