سامانه حابار

لیست باربری های شهرکرد( چهارمحال وبختیاری )

لیست باربری های شهرکرد

اگر به دنبال باربری در شهرکرد و حمل اثاثیه و خدمات اسباب کشی از شهرکرد به تهران و شهرستان هستید شما لیست همه باربری ها را می توانید در جدول های زیر مشاهده نمایید.

لیست باربری های شهرکرد
نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
سنگين سازه حمل۰۳۸۳۳۳۴۵۳۵۱شهركرد- ميدان قمر بني هاشم -پايانه ۲۶ آذر
وحدت بارچهارمحال۰۳۸۳۳۳۳۹۰۳۵شهركردپايانه ۲۶آذر رديف يك غرفه ۲
رفاه بار۳۳۳۹۰۲۸شهركرد پايانه بار ۲۶آذر -رديف يك غرفه ۵
ايل بار بختياري۰۳۸۳۳۲۷۶۵۵۵فارسان روستاي فيل اباد جنب كارواش
قانع بارالبرز۳۳۳۳۱۱۰۲شهركرد پايانه ۲۶ آذرقرفه۱۴
اميدوار۳۳۳۳۹۰۲۷شهركرد پايانه بار ۲۶آذر
مهرين بار زرد شير۰۳۸۳۳۳۵۴۲۵۰شهركرد- ميدان قمربني هاشم
پايانه ۲۶ آذر- غرفه شماره ۲۱
گلبار رخشهركرد/ پايانه ۲۶ آذر/ رديف سوم/غرفه دوم
ايمان (بلداجي )۳۴۲۶۳۰۶۶سفيددشت بروجن - كيلومتر ۷ جاده سفيددشت -زرين شهر
توسعه ترابري كهن سواران۰۹۱۰۰۸۲۳۲۰۸چهارمحال و بختياري - سفيددشت -
شهرك صنعتي شهر سفيددشت
بلوار كارآفرين - فرعي ۴ .
كاميونداران استانشهركرد - پايانه بار ۲۶ آذر شهركرد - غرفه ۱
حجت بارشهركرد -پايانه ۲۶ اذر
هفت لنگ۰۳۸۳۴۳۴۲۷۵۷اردل ميدان عشاير
زاگرس فرادنبه۰۳۸۳۴۵۲۴۲۴۸فرادنبه- كيلومتر ۵ جاده بروجن- شهركرد
اطمينان بار اطلس سفيددشت۰۹۱۳۰۷۹۳۳۱۸بروجن سفيد دشت جعفراباد خ حافظ خ ازادگان پ۵۲
پيروزي سفيددشت۰۳۸۳۴۲۶۳۶۵۹سفيددشت- جاده بروجن شهركرد
وليعصر سفيددشت۰۳۸۳۴۲۶۳۶۷۳سفيددشت-كيلومتر۴ جاده زرين شهر
-جنب كارخانه تعاوني فولاد سفيددشت
نادرسامان شهركرد۰۳۸۳۳۵۲۳۸۶۶شهركرد-سامان-جنب پليس راه
افق كالاي اعتمادشهركرد۰۳۸۳۴۲۶۴۱۹۵صنايع سيمان شهركرد
عدل فرادنبه۰۹۱۳۳۸۲۸۳۶۹فرادنبه جاده بروجن- شهركرد جنب پمپ بنزين و CNG
ت ك مرواريد شلمزار۰۳۸۳۲۶۲۳۸۵۰شلمزاركيلومتر۳ جاده خوزستان
هادي۳۳۳۳۹۰۲۶شهركرد پايانه ۲۶آذر غرفه ۷
زردكوه كوهرنگ۰۳۸۳۳۶۲۲۵۶۵كوهرنگ سه راه ديمه جنب هتل زردكوه
كاميونداران چنار۰۳۸۳۴۴۲۹۱۱۹لردگان روستاي چنار محمودي
روبروي كارخانه سيمان خاور پارسيان
امين (فرادنبه )۰۳۸۳۴۵۲۳۹۹۹فرادنبه- جاده بروجن شهركرد جنب ميدان ورزش
متين بار چهارمحال۰۳۸۳۳۳۵۱۴۵۴شهركرد-پايانه ۲۶ اذر جنب مسجد
اميدواربار(چهارمحال و بختياري)۰۹۱۳۲۸۲۱۴۸۱پايانه ۲۶ اذر شهركرد غرفه شماره ۱۰
نگين ترابر بروجن۳۴۲۲۷۵۱۰شهرك صنعتي خادم القراني بروجن
شهاب بار خانميرزاچهارمحال وبختياري شهرستان
لردگان ۱كيلومتري شهرآلوني
سعادت۳۳۳۹۰۳۰شهركرد پايانه ۲۶ آذر رديف اول غرفه سوم
اطمينان گندمان۰۳۸۳۴۶۲۳۰۶۴گندمان جاده لردگان بروجن قطب صنعتي گندمان فاز۲
شهركرد ترابرشهركرد پايانه ۲۶اذر
عادل عماد۰۳۸۳۲۷۲۲۱۲۲استان چهارمحال و بختياري
شهرستان كوهرنگ-بخش
بازفت-شهرك تلورد
پيوسته رانان محبيان زاده۰۳۸۳۳۳۳۳۰۲۰شهركرد پايانه بار ۲۶ آذر غرفه ۲۰
توحيدبار۰۳۸۲۷۲۳۵۲۹۰فارسان ميدان شير عليمردان
شتاب بار سفيددشت۰۹۱۳۱۸۳۶۶۰۶سفيددشت شهرك صنعتي بلوار صنعت كارافرين۴ قطعه۲
شاهينچهارمحال وبختياري شهرستان
لردگان۵۰۰متري شهرآلوني جاده لردگان
بروجن
سبحان بارچهارمحالشهركرد جنب ميدان تره بار پايانه ۲۶ آذر
شقايق پيشرو۰۳۸۳۴۲۲۸۵۰۰بروجن-محله سگ سلف-جاده مباركه-بلوارامام رضا
امير ترابر نگين چهارمحال۳۳۳۵۴۷۰۰-۱شهركرد پايانه بار ۲۶ آذر غرفه ۳-۳
آذين بارچهارمحالشهركرد پايانه ۲۶ آذر
بزرگ سپهر شهركرد۳۳۳۳۹۰۳۳شهركرد پايانه ۲۶ آذر غرفه ۱۲
پيوند بار شهركردشهركردپايانه ۲۶آذر رديف دوم غرفه ۱۱
فرآورده هاي نفتي اعتصامي شهركردشهركرد
فرآورده هاي نفتي ميلادنگين شهر۰۳۸۳۳۳۳۵۸۵۶شهركرد، كيلومتر ۵ جاده فرخشهر،
پاركينگ شركت نفت شهركرد،
دفتر شركت ميلاد نگين شهركرد
اطمنيان فولاد بران۰۳۸۳۴۲۶۴۳۱۳سفيد دشت شهرك صنعتي بلوار صنعت خيابان كار افرين ۴ قطعه ۱
ايمن بار سفيددشت۰۹۱۳۸۸۵۷۰۰۹سفيد دشت شهرك صنعتي بلوار كار افرينان نبش فرعي ۲
آبادان (شهركرد)فرخشهرجنب سيلوي شهيداستكي
شباهنگ۰۳۸۳۴۲۲۱۶۴۰بروجن كيلومتر ۳ جاده مباركه
شاهين عشايرشهركرد-پايانه۲۶آذر-غرفه۸
ت ح فرآورده هاي نفتي شهركرد
مهران بار۰۳۸۳۴۲۶۶۴۳۵بروجن-جنب پليس راه بروجن اصفهان
بروجن سعادت۰۳۸۲۴۲۲۳۷۱۷بروجن-كيلومترجاده ۱مباركه-
روبروي ايران خودرو ديزل
پرديس بار كوهستان۰شهرستان بروجن بخش مركزي
شهر سفيددشت محله شهرك
صنعتي كوچه كارافريني۱ ك فرعي ۴
افق شهركرد۰۳۸۳۳۳۳۴۹۳۰پايانه ۲۶ آذر شهركرد-روبروي اعلام بار-غرقه ۱۵
ت ك بروجن
گوهرباركهرو۱۱۱۱۱۱۱۱
افشين بارسه دهستان
شيخ عليخان
احسان فلارد
عرفان بار زاگرس۰۹۱۳۱۸۱۴۲۸۷شهركرد - پايانه ۲۶ آذر
آزاد
نويد طلوع سپيد ه اميد گندمان۰بروجن گندمان خ سعدي ك۵۹ پ۳۱
اسلامي فارسان
عشاير زردكوه۰۹۱۶۷۳۹۷۸۶۴كوهرنگ روستاي شيخ علي خان
زرين بار سفيددشت۰۳۸۳۴۲۶۳۲۱۲سفيد دشت بروجن.ابتداي جاده
زرين شهر.۲كيلومتري شهرك صنعتي.
نننننننننننن
عبرت بار ناغان
مهاجربار شهركرد۰۹۱۳۱۸۱۵۴۸۷پايانه بار ۲۶ ﻻذر شهركرد
فولاد بار سفيددشت۰۹۱۳۸۸۷۲۸۷۷سفيددشت
زردكوه بروجن

باربری نیسان

برای حمل بار با نیسان از شهرکرد به شهرستان با ما تماس بگیرید. حمل بار با نیسان از شهرکرد و حومه به اقصی نقاط ایران بیمه اختیاری حمل و نقل انواع خشکبار و تره بار از شهرکرد به شهرستان ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ متصدی اعلام بار خانم فرزانه

باربری نیسان شهرکرد

قیمت باربری

قیمت حمل بار از شهرکرد به شهرستان به عواملی چون وزن بار نوع ماشین درخواستی آب و هوا , مسیری که راننده باید طی کند و … بستگی دارد شما می توانید برای حمل بار و نرخ حمل بار از شهرکرد به شهرستان و بالعکس با شماره ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ تماس گرفته و از مشاوره رایگان حمل بار با نیسان خاور و کامیونت مسقف و تک بهره مند شوید .( توجه داشته باشید برای حمل بار با تریلی و جفت و باربری سنگین با باربری های جاده ای که در لیست قرار داده شده است تماس بگیرید.)

باربری به تهران

چنانچه از استان چهارمحال وبختیاری به تهران باری دارید و می خواهید با قیمت ارزان ارسال کنید با متصدیان ما در بخش ارتباط با ما تماس بگیید و سفارش ارسال بار کنید .توجه داشته باشید اکثر ماشین های در اختیار ما نیسان خاور و کامیونت مسقف می باشد.

قیمت باربری , اعلام بار
شرکت حمل ونقل شهرکرد به تهران , باربری اصفهان
اتحادیه باربری , باربری نیسان
باربری وطن , باربری پیام شمس

لینک های مرتبط

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)

نظرات بسته شده است.