اگر چنانچه به دنبال لیست باربری های سیستان و بلوچستان همراه با شماره تماس و آدرس آنها هستید در ادامه لیست همه باربری های مجاز سیستان و بلوچستان و شهرستان های آن آمده است.

لیست باربری های سیستان و بلوچستان

نام شرکتشماره تلفنآدرس شرکت
زاهدان بار شرق۳۳۵۱۳۷۶۰زاهدان کیلومتر یک جاده کرمان پایانه عمومی بار زاهدان
فرآورده های نفتی فریدترابرجنوب۰۹۰۱۶۴۱۷۷۷۰زابل- پارکینگ شرکت نفت( پارکینگ نفت کش ها)
نورکیان بار۰۹۱۵۸۴۱۶۸۱۶پایانه بارکیلومتر ۵ جاده زابل غرفه ۷
ساحل بارتفتان ـ کالا۳۳۵۱۵۰۹۸پایانه بار. غرفه شماره۱۴
حمیدبار۰۵۴۳۳۷۱۵۴۸۲کیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار خاش غرفه ۴
سعادت بارخاش۰۹۱۵۱۴۳۲۲۴۳شهرستان خاش کیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار خصوصی خاش غرفه۱
دستگردبار۰۹۱۵۱۴۱۷۸۸۶زاهدان ابتدای جاده کرمان پایانه بار زاهدان غرفه شماره ۹
کوهساران بار۰۹۱۵۰۴۵۱۴۵۰شهرستان خاش کیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار خصوصی خاش غرفه ۱۰
توکل بار قائم ـ کالا۰۹۱۳۳۴۴۸۷۶۳زاهدان – بعد از پلیس راه – پایانه عمومی بار – شماره غرفه: ۴
آریاترابر خاش۰۹۱۵۳۴۳۱۵۴۵کیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار خاش
خیبربهاران۰۵۴۳۳۵۱۷۵۱۶کیلومتر۵ جاده بم پایانه بار زاهدان غرفه شماره ۱۵
سیستان حمل۰۹۰۵۱۵۳۷۲۰۶پایانه بار زاهدان غرفه شماره یک
تفتان بار۰۵۴۳۳۷۱۵۴۶۳شهرستان خاش کیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار خصوصی خاش غرفه۶
بخشان۰۹۱۵۳۴۷۰۲۴۲سیستان بلوچستان شهرستان سراوان-اول جاده اسپیچ
شاهین بار خاش۰۹۱۵۳۴۰۹۰۲۰خاش کیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار غرفه ۱۱
زرین بارـ کالا۳۳۵۱۴۲۰۰پایانه بار کیلومتر ۵ جاده مشهد غرفه ۶
نیمروزبار۰۹۱۵۳۴۰۶۴۸۱زاهدان – جاده زابل -پایانه بار- غرفه ۵
گرگین ترابرسیستان۳۳۴۴۱۷۱۸بزرگراه خلیج فارس – انبار نفت شماره ۲ زاهدان
کاوه باربلوچ۰۹۱۵۱۴۳۲۰۹۴شهرستان خاش کیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار خصوصی خاش غرفه۹
احسان بار خاش۰۵۴۳۳۷۱۵۵۱۱خاش کیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار
آبادان (زاهدان )۱۱۱۱۱۱زاهدان پایانه عمومی بار
خادم کارـ کالا۰۹۱۵۳۴۱۸۷۸۹زاهدان پایانه با رغرفه شماره ۱۱
زیبا کالای میرجاوه۳۳۵۱۴۱۲۸زاهدان پایانه بار غرفه ۱۲
زمردباربلوچستان۳۳۵۰۶۶۱۱زاهدان – پایانه عمومی بار – غرفه ۲۶
قائم بار زابل۳۲۲۲۳۶۳۶بلوار شهید میرحسینی
هامون کنار۵۴۳۲۲۲۹۲۲۶زابل: شهید میرحسینی
حمل ونقل کالای صالح بار سوران۰۹۱۵۸۴۸۰۳۶۴شهرستان سوران
تیزرو نسیم۰۹۱۵۱۴۳۴۲۶۷شهرستان خاش کیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار خصوصی خاش غرفه ۸
افق بار زاهدان۰۵۴۳۳۵۰۳۳۴۹زاهدان بعد از پلیس راه زاهدان بم پایانه بار
آزادگان (زاهدان)۱۱زاهدان – پلیس راه زاهدان – کرمان – پایانه بار زاهدان- شرکت حمل و نقل آزادگان شعبه زاهدان – غرفه ۳۰
فرآورده نفتی پارسیان بارـکالا۰۵۴۳۳۲۳۹۱۸۹بلوار خلیج فارس – انبار شرکت نفت شماره ۲-پ ۱۷
چکاوک بارزاهدان ـ کالا۳۳۵۲۰۴۰۰پایانه بار زاهدان – غرفه شماره ۱۹
دنیابارـ کالا۰۵۴۳۳۵۱۴۱۵۲زاهدان -بعد از پلیس راه جاده ی کرمان -پایانه بار غرفه۱۰
سامان گل بلوچ۳۳۵۰۳۰۶۲پایانه بار عمومی بار غرفه ۳۶
کوهستان بارزاهدان۰۹۱۵۱۹۰۹۵۴۸کیلومتر ۵ جاده بم پایانه بار غرفه ۲۲
فرآورده های نفتی فهیم ترابرجن۰۹۱۵۱۴۱۱۰۴۷خاش – جنب انبار شرکت نفت خاش
نیمروزبار سیستان۰۹۱۵۱۴۲۴۱۸۹بلوار شهید میرحسینی -میرحسینی ۱۴
ارسلان ترابر زاهدان۰۹۱۵۷۰۰۴۲۴۵زاهدان بعداز پلیس راه بم -مشهد ، پایانه بار، غرفه شماره۱۳
سرحد بلوچستان۰۹۱۵۵۴۱۸۶۴۴شهرستان خاش کیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار خصوصی خاش
فجر سوران۰۹۱۵۱۴۸۵۱۹۲سراوان انتهای خیابان جمهوری اسلامی نرسیده به محله غفور آباد
فرآورده های نفتی رضوان چابهار۰۵۴۳۳۷۲۹۵۲۶خاش بزرگراه خلیج فارس اول ورودی شهر جنب ناحیه شرکت نفت خاش
آداک ترابر زاهدان۳۳۵۱۳۷۶۵پایانه بار زاهدان – غرفه شماره ۸
فرآورده های نفتی سوشیانس هامون ترابر۰۹۱۵۱۴۰۶۰۸۰زاهدان – بلوار خلیج فارس – جنب انبار شرکت نفت
سعادت بارنیک۳۲۲۲۲۳۳۲بلوار شهید میرحسینی روبروی انبار شرکت نفت
تضمین بار خاش۰۹۱۵۴۶۴۱۷۶۴شهرستان خاش کیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار خصوصی خاش غرفه ۵
سعادت کالای زاهدان۳۳۵۱۷۲۹۶پایانه بار زاهدان-غرفه۳
کویر بلوچ۰۹۱۵۰۲۰۷۰۵۱سیستان بلوچستان شهرستان سراوان-جاده اسپیچ
الیاس ترابرشرق زاهدان۰۹۱۵۵۴۱۶۸۳۶زاهدان بعد از پلیس راه زاهدان – بم پایانه بار
نبوت سراوان (سیستان وبلوچستان۰۹۱۵۳۴۷۶۵۲۸شهرستان مهرستان بلوار جمهوری – جمهوری ۸
اطلس بار بلوچستان۰۹۹۰۵۷۲۱۶۳۶سیستان و بلوچستان شهرستان خاش کیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار خاش
مسلم بار خاش۰۵۴۳۳۷۱۲۶۰۶شهرستان خاش کیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار خصوصی خاش
آسیابارجنوب۰۹۱۵۰۱۳۲۲۷۱شهرستان خاش کیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار خصوصی خاش
اتفاق بلوچستان۰۹۱۵۵۴۵۰۰۲۳خاش پایانه عمومی غرفه۷
امیر بار خاش۰۹۱۵۳۴۷۱۰۴۱کیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار خاش پلاک ۱۸
شرکت پخش سایه سمن۰۹۱۱۲۳۴۶۶۱۳زاهدان – شهرک صنعتی میرجاوه
کویر ترابر تفتان۰۹۱۵۹۴۳۰۵۷۵خاش پایانه بارخصوصی
شاهین ـ کالا۰۹۳۵۱۰۶۵۷۲۴زاهدان بعد از پلیس راه زاهدان بم پایانه بار غرفه ۱۶ www.shahinzahedan.com
نگین بار خاش۰۵۴۳۳۷۱۵۴۸۶کیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار غرفه ۲
عدل ترابر خاش۰۹۱۵۱۹۲۵۴۱۵شهرستان خاش کیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار خصوصی خاش غرفه ۱۷
حمل و نقل سراسری پرسی گاز۰۹۱۵۱۹۵۲۶۱۶کیلومتر ۳ جاده کرمان روبروی تعویض پلاک شرکت پرسی ایران گاز
تریلرداران خودراننده
مهدئ ایرانشهر
فیروزبار راسک
فرآورده نفتی پارسیان بارـسیمان
بهارزرنج ـسیمان
توکل بار قائم ـ سیمان
کالابر (چابهار)
نویدبارکشاورز
توکل زاهدان
گمشادبار
حمل و نقل سراسری پرسی گاز۰۵۴۳۵۳۱۷۶۵۷چابهار-منطقه آزاد چابهار – پشت نمایشگاه بین المللی پیکره هفتم شرکت پخش گاز مایع ایرانیان پرسی ایران گاز
جهاد نصر(چابهار)
ساحل بلوچ
شرکت حمل و نقل جهش ترابر جنوب – نمایندگی چابهار۰۹۱۲۱۷۵۳۴۰۱چابهار – گلشهر
کامیونداران
شاهین ـسیمان
آریانا چابهار ترابر۰۹۱۲۰۳۹۰۵۰۳خاش- خیابان نیک بخت۱۰
نمایندگی زاهدان شرکت حمل و نقل کالای شتابان شمال۲۲۲۲۲۲۲۲زاهدان- شهرک صنعتی جاده میرجاوه- انتهای بلوار صنعت مجتمع کاله
دریای خروشان چابهار۰۹۱۵۳۴۷۰۰۶۹سراوان چهار راه ناهوک
پخش البرز زاهدان۱۱۱۱۱۱زاهدان – بلوار یادگار امام (ره ) – ۲۰ متری آرم
۱۱۱۱۱۱۱۱۱
سعادت سلوکی
شاهین
جهان گشا ترابر۰۹۱۵۹۹۴۹۶۷۲چابهار – خ حافظ – کوچه گل سرخ
تعاونی ۶۴۵۲رهسپار ترابر چابهار۰۹۱۷۱۱۲۷۱۰۰چابهار پایانه بار
شاهین بارطوس
گندم وآرد (چابهار)
سرک بار
پیشتاز کویر۰۹۱۵۱۴۳۰۸۸۰خاش – ابتدای جاده سراوان – پایانه بار خاش – غرفه ۳ -شرکت حمل و نقل پیشتاز کویر
حقیقت بار
گندم وآرد(زاهدان )
*۰۹۱۲۱۷۵۳۴۰۱تهران – شهر جدید پردیس – فاز یک – محله ۲ – مجتمع بهاران – بلوک ۱۰ – پلاک ۲
زرین بارـسیمان
خادم کارـسیمان
هامون کاوه زاهدان۰۹۱۵۳۴۰۹۵۴۱زاهدان- پایانه عمومی بار- غرفه شماره ۵
پاسارگاد بار زاهدان۰۵۴۳۳۵۲۳۳۰۲پایانه بار غرفه ۲۱
مل و نقل داخلی کالای ستاره بلوچستان۰۹۱۵۳۴۰۹۰۲۰خاش
نورکیان بارـسیمان
رخشان ترابر خلیج فارس چابهار۰۹۱۵۱۴۹۴۶۸۱زاهدان – خ بهشتی – بهشتنی ۷ – مجتمع یگانه – واحد ۱۰
ساحل بارتفتان ـسیمان
شیب
نمایندگی چابهار۰۹۱۲۱۰۷۹۲۰۲چابهار – پشت مجتمع تجاری پردیس – ساختمان اطلس واحد ۹
نیمروزبارـسیمان
اقتصادنو
ناصح
ظریف۰۹۱۵۱۴۸۵۱۶۷سراوان خیابان نبوت رو برو بانک سپه
سوران سیب۰۵۴۳۷۶۹۳۵۳۰سوران کمال آباد خیابان بهشتی روبه روی مدرسه راهنمایی ولایت
حنان بار شرق۳۳۵۲۲۷۵۹پایانه بار زاهدان – غرفه شماره ۲۴
ترابر۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
پرباربلوچ
دنیابارـسیمان
چکاوک بارزاهدان ـ سیمان
سعادت زاهدان
آزمایشی****—-
میناترابر۰۵۴۳۳۵۰۲۳۴۳زاهدان – پایانه بار زاهدان
سیستان سیمان ترابر۰۵۴۳۳۲۱۹۲۷۷زاهدان – بعد از پلیس راه زابل – پایانه عمومی بار زاهدان—غرفه۳۵
نوبندیان
سلمانزاده
سوسنگرد(چابهار)
فجرستاره مکران۰۹۱۵۳۳۱۲۲۳۱مشهد- ملک الشعرا بهار- بین ۵۲ و۵۴
سیستان زاهدان
شرکت حمل و نقل داخلی کالای حاتم بار چابهار۰۹۱۵۵۴۵۰۷۲۸چابهار – پایانه عمومی بار
سعادت خاش

حمل و نقل در استان سیستان و بلوچستان

در استان سیستان و بلوچستان، خدمات باربری برای حمل و نقل کالاها به شهرستان‌های مختلف و حتی خارج از استان ارائه می‌شود. باربری‌های مختلف در این استان، خدمات متنوعی از جمله حمل و نقل کالا، اسباب کشی، حمل و نقل داخلی و بین المللی و… را ارائه می‌دهند.

برای انتقال کالاهای شما به شهرستان‌های دیگر در استان سیستان و بلوچستان، می‌توانید از خدمات باربری‌های معتبر و با سابقه در این استان استفاده کنید. در انتخاب باربری برای حمل و نقل کالاها، باید به عواملی مانند قیمت، کیفیت، سابقه و تجربه، انواع خدمات ارائه شده و میزان بیمه‌نامه توجه داشته باشید. همچنین، باید اطمینان حاصل کنید که باربری انتخابی دارای مجوزهای لازم برای حمل و نقل کالاهای مختلف است و از نظر قانونی مشکلی ندارد.

در استان از باربری های با سابقه کمک بگیرید

در استان سیستان و بلوچستان، باربری‌های زیادی با سابقه و تجربه در این زمینه فعالیت می‌کنند که خدمات حمل و نقل کالاها را به سراسر استان و کشور ارائه می‌دهند.

پس از انتخاب باربری، باید با آن‌ها تماس بگیرید و جزئیاتی مانند نوع کالا، حجم، مبداء و مقصد حمل و نقل و زمان تحویل کالا را به آن‌ها ارائه دهید. با مشاوره باربری، شما می‌توانید روش‌های بسته‌بندی، بارگیری و تخلیه کالا و سایر جزئیات مرتبط با حمل و نقل کالا را مشخص کنید. همچنین باید از باربری اطمینان حاصل کنید که دارای مجوزهای لازم برای حمل و نقل کالاهای مختلف است و از نظر قانونی مشکلی ندارد.

در استان سیستان و بلوچستان، برخی از باربری‌ها به‌طور خاص در حمل و نقل کالاهایی مانند مواد غذایی، مصالح ساختمانی، مواد خطرناک و… تخصص دارند. شما می‌توانید با مشاوره باربری، بسته به نوع کالا و مقصد حمل، بهترین باربری را انتخاب کنید.

باربری‌های استان سیستان و بلوچستان، خدماتی متنوعی از جمله حمل و نقل کالا، اسباب کشی، حمل و نقل داخلی و بین المللی و… را ارائه می‌دهند.

با انتخاب باربری مناسب و با سابقه و به دنبال اطمینان از مجوزهای قانونی باربری، می‌توانید به راحتی کالاهای خود را به مقصد مورد نظر انتقال دهید. پیشنهاد می‌شود قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، با باربری‌های مختلف تماس بگیرید و با مشاوره آن‌ها، بهترین انتخاب را برای حمل و نقل کالاهای خود داشته باشید.

مطالب مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا