سامانه حابار

لیست باربری های سیستان و بلوچستان

لیست باربری های سیستان و بلوچستان

اگر چنانچه به دنبال لیست باربری های سیستان و بلوچستان همراه با شماره تماس و آدرس آنها هستید در ادامه لیست همه باربری های مجاز سیستان و بلوچستان و شهرستان های آن آمده است.

لیست باربری های سیستان و بلوچستان

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
زاهدان بار شرق۳۳۵۱۳۷۶۰زاهدان كيلومتر يك جاده كرمان پايانه عمومي بار زاهدان
فرآورده هاي نفتي فريدترابرجنوب۰۹۰۱۶۴۱۷۷۷۰زابل- پاركينگ شركت نفت( پاركينگ نفت كش ها)
نوركيان بار۰۹۱۵۸۴۱۶۸۱۶پايانه باركيلومتر ۵ جاده زابل غرفه ۷
ساحل بارتفتان ـ كالا۳۳۵۱۵۰۹۸پايانه بار. غرفه شماره۱۴
حميدبار۰۵۴۳۳۷۱۵۴۸۲كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خاش غرفه ۴
سعادت بارخاش۰۹۱۵۱۴۳۲۲۴۳شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش غرفه۱
دستگردبار۰۹۱۵۱۴۱۷۸۸۶زاهدان ابتداي جاده كرمان پايانه بار زاهدان غرفه شماره ۹
كوهساران بار۰۹۱۵۰۴۵۱۴۵۰شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش غرفه ۱۰
توكل بار قائم ـ كالا۰۹۱۳۳۴۴۸۷۶۳زاهدان – بعد از پليس راه – پايانه عمومي بار – شماره غرفه: ۴
آرياترابر خاش۰۹۱۵۳۴۳۱۵۴۵كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خاش
خيبربهاران۰۵۴۳۳۵۱۷۵۱۶كيلومتر۵ جاده بم پايانه بار زاهدان غرفه شماره ۱۵
سيستان حمل۰۹۰۵۱۵۳۷۲۰۶پايانه بار زاهدان غرفه شماره يك
تفتان بار۰۵۴۳۳۷۱۵۴۶۳شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش غرفه۶
بخشان۰۹۱۵۳۴۷۰۲۴۲سيستان بلوچستان شهرستان سراوان-اول جاده اسپيچ
شاهين بار خاش۰۹۱۵۳۴۰۹۰۲۰خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار غرفه ۱۱
زرين بارـ كالا۳۳۵۱۴۲۰۰پايانه بار كيلومتر ۵ جاده مشهد غرفه ۶
نيمروزبار۰۹۱۵۳۴۰۶۴۸۱زاهدان – جاده زابل -پايانه بار- غرفه ۵
گرگين ترابرسيستان۳۳۴۴۱۷۱۸بزرگراه خليج فارس – انبار نفت شماره ۲ زاهدان
كاوه باربلوچ۰۹۱۵۱۴۳۲۰۹۴شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش غرفه۹
احسان بار خاش۰۵۴۳۳۷۱۵۵۱۱خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار
آبادان (زاهدان )۱۱۱۱۱۱زاهدان پايانه عمومي بار
خادم كارـ كالا۰۹۱۵۳۴۱۸۷۸۹زاهدان پايانه با رغرفه شماره ۱۱
زيبا كالاي ميرجاوه۳۳۵۱۴۱۲۸زاهدان پايانه بار غرفه ۱۲
زمردباربلوچستان۳۳۵۰۶۶۱۱زاهدان – پايانه عمومي بار – غرفه ۲۶
قائم بار زابل۳۲۲۲۳۶۳۶بلوار شهيد ميرحسيني
هامون كنار۵۴۳۲۲۲۹۲۲۶زابل: شهيد ميرحسيني
حمل ونقل كالاي صالح بار سوران۰۹۱۵۸۴۸۰۳۶۴شهرستان سوران
تيزرو نسيم۰۹۱۵۱۴۳۴۲۶۷شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش غرفه ۸
افق بار زاهدان۰۵۴۳۳۵۰۳۳۴۹زاهدان بعد از پليس راه زاهدان بم پايانه بار
آزادگان (زاهدان)۱۱زاهدان – پليس راه زاهدان – كرمان – پايانه بار زاهدان- شركت حمل و نقل آزادگان شعبه زاهدان – غرفه ۳۰
فرآورده نفتي پارسيان بارـكالا۰۵۴۳۳۲۳۹۱۸۹بلوار خليج فارس – انبار شركت نفت شماره ۲-پ ۱۷
چكاوك بارزاهدان ـ كالا۳۳۵۲۰۴۰۰پايانه بار زاهدان – غرفه شماره ۱۹
دنيابارـ كالا۰۵۴۳۳۵۱۴۱۵۲زاهدان -بعد از پليس راه جاده ي كرمان -پايانه بار غرفه۱۰
سامان گل بلوچ۳۳۵۰۳۰۶۲پايانه بار عمومي بار غرفه ۳۶
كوهستان بارزاهدان۰۹۱۵۱۹۰۹۵۴۸كيلومتر ۵ جاده بم پايانه بار غرفه ۲۲
فرآورده هاي نفتي فهيم ترابرجن۰۹۱۵۱۴۱۱۰۴۷خاش – جنب انبار شركت نفت خاش
نيمروزبار سيستان۰۹۱۵۱۴۲۴۱۸۹بلوار شهيد ميرحسيني -ميرحسيني ۱۴
ارسلان ترابر زاهدان۰۹۱۵۷۰۰۴۲۴۵زاهدان بعداز پليس راه بم -مشهد ، پايانه بار، غرفه شماره۱۳
سرحد بلوچستان۰۹۱۵۵۴۱۸۶۴۴شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش
فجر سوران۰۹۱۵۱۴۸۵۱۹۲سراوان انتهاي خيابان جمهوري اسلامي نرسيده به محله غفور آباد
فرآورده هاي نفتي رضوان چابهار۰۵۴۳۳۷۲۹۵۲۶خاش بزرگراه خليج فارس اول ورودي شهر جنب ناحيه شركت نفت خاش
آداك ترابر زاهدان۳۳۵۱۳۷۶۵پايانه بار زاهدان – غرفه شماره ۸
فرآورده هاي نفتي سوشيانس هامون ترابر۰۹۱۵۱۴۰۶۰۸۰زاهدان – بلوار خليج فارس – جنب انبار شركت نفت
سعادت بارنيك۳۲۲۲۲۳۳۲بلوار شهيد ميرحسيني روبروي انبار شركت نفت
تضمين بار خاش۰۹۱۵۴۶۴۱۷۶۴شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش غرفه ۵
سعادت كالاي زاهدان۳۳۵۱۷۲۹۶پايانه بار زاهدان-غرفه۳
كوير بلوچ۰۹۱۵۰۲۰۷۰۵۱سيستان بلوچستان شهرستان سراوان-جاده اسپيچ
الياس ترابرشرق زاهدان۰۹۱۵۵۴۱۶۸۳۶زاهدان بعد از پليس راه زاهدان – بم پايانه بار
نبوت سراوان (سيستان وبلوچستان۰۹۱۵۳۴۷۶۵۲۸شهرستان مهرستان بلوار جمهوري – جمهوري ۸
اطلس بار بلوچستان۰۹۹۰۵۷۲۱۶۳۶سيستان و بلوچستان شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خاش
مسلم بار خاش۰۵۴۳۳۷۱۲۶۰۶شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش
آسيابارجنوب۰۹۱۵۰۱۳۲۲۷۱شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش
اتفاق بلوچستان۰۹۱۵۵۴۵۰۰۲۳خاش پايانه عمومي غرفه۷
امير بار خاش۰۹۱۵۳۴۷۱۰۴۱كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خاش پلاك ۱۸
شركت پخش سايه سمن۰۹۱۱۲۳۴۶۶۱۳زاهدان – شهرك صنعتي ميرجاوه
كوير ترابر تفتان۰۹۱۵۹۴۳۰۵۷۵خاش پايانه بارخصوصي
شاهين ـ كالا۰۹۳۵۱۰۶۵۷۲۴زاهدان بعد از پليس راه زاهدان بم پايانه بار غرفه ۱۶ www.shahinzahedan.com
نگين بار خاش۰۵۴۳۳۷۱۵۴۸۶كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار غرفه ۲
عدل ترابر خاش۰۹۱۵۱۹۲۵۴۱۵شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش غرفه ۱۷
حمل و نقل سراسري پرسي گاز۰۹۱۵۱۹۵۲۶۱۶كيلومتر ۳ جاده كرمان روبروي تعويض پلاك شركت پرسي ايران گاز
تريلرداران خودراننده
مهدئ ايرانشهر
فيروزبار راسك
فرآورده نفتي پارسيان بارـسيمان
بهارزرنج ـسيمان
توكل بار قائم ـ سيمان
كالابر (چابهار)
نويدباركشاورز
توكل زاهدان
گمشادبار
حمل و نقل سراسري پرسي گاز۰۵۴۳۵۳۱۷۶۵۷چابهار-منطقه آزاد چابهار – پشت نمايشگاه بين المللي پيكره هفتم شركت پخش گاز مايع ايرانيان پرسي ايران گاز
جهاد نصر(چابهار)
ساحل بلوچ
شركت حمل و نقل جهش ترابر جنوب – نمايندگي چابهار۰۹۱۲۱۷۵۳۴۰۱چابهار – گلشهر
كاميونداران
شاهين ـسيمان
آريانا چابهار ترابر۰۹۱۲۰۳۹۰۵۰۳خاش- خيابان نيك بخت۱۰
نمايندگي زاهدان شركت حمل و نقل كالاي شتابان شمال۲۲۲۲۲۲۲۲زاهدان- شهرك صنعتي جاده ميرجاوه- انتهاي بلوار صنعت مجتمع كاله
درياي خروشان چابهار۰۹۱۵۳۴۷۰۰۶۹سراوان چهار راه ناهوك
پخش البرز زاهدان۱۱۱۱۱۱زاهدان – بلوار يادگار امام (ره ) – ۲۰ متري آرم
۱۱۱۱۱۱۱۱۱
سعادت سلوكي
شاهين
جهان گشا ترابر۰۹۱۵۹۹۴۹۶۷۲چابهار – خ حافظ – كوچه گل سرخ
تعاوني ۶۴۵۲رهسپار ترابر چابهار۰۹۱۷۱۱۲۷۱۰۰چابهار پايانه بار
شاهين بارطوس
گندم وآرد (چابهار)
سرك بار
پيشتاز كوير۰۹۱۵۱۴۳۰۸۸۰خاش – ابتداي جاده سراوان – پايانه بار خاش – غرفه ۳ -شركت حمل و نقل پيشتاز كوير
حقيقت بار
گندم وآرد(زاهدان )
*۰۹۱۲۱۷۵۳۴۰۱تهران – شهر جديد پرديس – فاز يك – محله ۲ – مجتمع بهاران – بلوك ۱۰ – پلاك ۲
زرين بارـسيمان
خادم كارـسيمان
هامون كاوه زاهدان۰۹۱۵۳۴۰۹۵۴۱زاهدان- پايانه عمومي بار- غرفه شماره ۵
پاسارگاد بار زاهدان۰۵۴۳۳۵۲۳۳۰۲پايانه بار غرفه ۲۱
مل و نقل داخلي كالاي ستاره بلوچستان۰۹۱۵۳۴۰۹۰۲۰خاش
نوركيان بارـسيمان
رخشان ترابر خليج فارس چابهار۰۹۱۵۱۴۹۴۶۸۱زاهدان – خ بهشتي – بهشتني ۷ – مجتمع يگانه – واحد ۱۰
ساحل بارتفتان ـسيمان
شيب
نمايندگي چابهار۰۹۱۲۱۰۷۹۲۰۲چابهار – پشت مجتمع تجاري پرديس – ساختمان اطلس واحد ۹
نيمروزبارـسيمان
اقتصادنو
ناصح
ظريف۰۹۱۵۱۴۸۵۱۶۷سراوان خيابان نبوت رو برو بانك سپه
سوران سيب۰۵۴۳۷۶۹۳۵۳۰سوران كمال آباد خيابان بهشتي روبه روي مدرسه راهنمايي ولايت
حنان بار شرق۳۳۵۲۲۷۵۹پايانه بار زاهدان – غرفه شماره ۲۴
ترابر۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
پرباربلوچ
دنيابارـسيمان
چكاوك بارزاهدان ـ سيمان
سعادت زاهدان
آزمايشي****—-
ميناترابر۰۵۴۳۳۵۰۲۳۴۳زاهدان – پايانه بار زاهدان
سيستان سيمان ترابر۰۵۴۳۳۲۱۹۲۷۷زاهدان – بعد از پليس راه زابل – پايانه عمومي بار زاهدان—غرفه۳۵
نوبنديان
سلمانزاده
سوسنگرد(چابهار)
فجرستاره مكران۰۹۱۵۳۳۱۲۲۳۱مشهد- ملك الشعرا بهار- بين ۵۲ و۵۴
سيستان زاهدان
شركت حمل و نقل داخلي كالاي حاتم بار چابهار۰۹۱۵۵۴۵۰۷۲۸چابهار – پايانه عمومي بار
سعادت خاش

حمل و نقل در استان سیستان و بلوچستان

در استان سیستان و بلوچستان، خدمات باربری برای حمل و نقل کالاها به شهرستان‌های مختلف و حتی خارج از استان ارائه می‌شود. باربری‌های مختلف در این استان، خدمات متنوعی از جمله حمل و نقل کالا، اسباب کشی، حمل و نقل داخلی و بین المللی و… را ارائه می‌دهند.

برای انتقال کالاهای شما به شهرستان‌های دیگر در استان سیستان و بلوچستان، می‌توانید از خدمات باربری‌های معتبر و با سابقه در این استان استفاده کنید. در انتخاب باربری برای حمل و نقل کالاها، باید به عواملی مانند قیمت، کیفیت، سابقه و تجربه، انواع خدمات ارائه شده و میزان بیمه‌نامه توجه داشته باشید. همچنین، باید اطمینان حاصل کنید که باربری انتخابی دارای مجوزهای لازم برای حمل و نقل کالاهای مختلف است و از نظر قانونی مشکلی ندارد.

در استان از باربری های با سابقه کمک بگیرید

در استان سیستان و بلوچستان، باربری‌های زیادی با سابقه و تجربه در این زمینه فعالیت می‌کنند که خدمات حمل و نقل کالاها را به سراسر استان و کشور ارائه می‌دهند.

پس از انتخاب باربری، باید با آن‌ها تماس بگیرید و جزئیاتی مانند نوع کالا، حجم، مبداء و مقصد حمل و نقل و زمان تحویل کالا را به آن‌ها ارائه دهید. با مشاوره باربری، شما می‌توانید روش‌های بسته‌بندی، بارگیری و تخلیه کالا و سایر جزئیات مرتبط با حمل و نقل کالا را مشخص کنید. همچنین باید از باربری اطمینان حاصل کنید که دارای مجوزهای لازم برای حمل و نقل کالاهای مختلف است و از نظر قانونی مشکلی ندارد.

در استان سیستان و بلوچستان، برخی از باربری‌ها به‌طور خاص در حمل و نقل کالاهایی مانند مواد غذایی، مصالح ساختمانی، مواد خطرناک و… تخصص دارند. شما می‌توانید با مشاوره باربری، بسته به نوع کالا و مقصد حمل، بهترین باربری را انتخاب کنید.

باربری‌های استان سیستان و بلوچستان، خدماتی متنوعی از جمله حمل و نقل کالا، اسباب کشی، حمل و نقل داخلی و بین المللی و… را ارائه می‌دهند.

با انتخاب باربری مناسب و با سابقه و به دنبال اطمینان از مجوزهای قانونی باربری، می‌توانید به راحتی کالاهای خود را به مقصد مورد نظر انتقال دهید. پیشنهاد می‌شود قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، با باربری‌های مختلف تماس بگیرید و با مشاوره آن‌ها، بهترین انتخاب را برای حمل و نقل کالاهای خود داشته باشید.

مطالب مرتبط

نظرات بسته شده است.