سامانه حابار

لیست باربری های ارومیه

باربری ارومیه

لیست باربری های ارومیه

نام باربریشماره تماسآدرس
باربری فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶
۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵
نیسان , خاور , ایسوزو کامیونت مسقف و تک حمل اثاثیه و مبلمان
اعتماد بار۰۴۴۳۲۷۲۳۳۱۶کیلومتر۹ ج شهید کلانتری پایانه بار ارومیه غرفه ۳
نگین ترابر چی چست۰۹۱۴۱۴۵۰۵۲۳ارومیه کیلومتر۱۹جاده شهیدکلانتری چهارراه اوصالو به طرف پادگان المهدی جنب شن و ماسه یاقوت قرمز
اروم تیز بار۰۹۱۴۴۴۱۹۳۳۹ارومیه جاده شهید کلانتری پایانه بار ارومیه
سعید بار ارومیه۰۴۴۳۶۵۲۳۳۱۵ارومیه-کیلومتر۳۵ارومیه مهاباد-مجتمع پایانه سیمان ارومیه
نوین متحدارومیه (شعبه )۰۴۴۳۲۵۱۵۲۹۳ارومیه جاده شهیدکلانتری
تندر بار هادی۰۴۴۳۲۷۲۳۳۱۵ارومیه جاده شهید کلانتری مجتمع پایانه بارارومیه غرفه ۴
ساسان بار ارومیه**ارومیه-کیلومتر۹جاده شهیدکلانتری -مجتمع پایانه بارارومیه
حاضر بار ارومیه۰۹۱۴۱۴۳۵۵۳۲جاده شهید کلانتری پایانه بار ارومیه
کیان بار بازرگان۰۴۴۳۴۳۷۳۴۱۵بازرگان – کیلومتر ۵ بازرگان به ماکو – پایانه – غرفه ۱۰
سریع ترابرارومیه۰۴۴۳۲۷۲۳۸۶۹آغ ارومیه-کیلومتر۳۵جاده مهابادکارخانه سیمان(رشکان)
ت ک خودراننده ارومیه (شعبه۰۴۴۳۲۵۱۵۴۳۱کیلومتر۳۵ جاده مهاباد – مجتمع پایانه سیمان ارومیه – غرفه ۱۳
اسکوسیمان۰۴۴۳۲۵۱۵۵۸۸ارومیه-کیلومتر۳۵جاده ارومیه مهاباد-مجتمع پایانه سیمان ارومیه
حامل پربار۰۴۴۳۲۷۲۳۳۲۷مجتمع پایانه بار ارومیه
سهیل بار آذربایجان۰۴۴۳۲۷۲۳۶۳۵ارومیه جاده شهید کلانتری پایانه بار ارومیه غرفه ب ۱۶
ایران سمنت۰۴۴۳۲۵۱۵۴۲۷ارومیه -کیلومتر۳۵جاده ارومیه مهاباد-مجتمع پایانه سیمان ارومیه
اندیش بار ارومیه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۲۶ارومیه -کیلومتر۱۲جاده شهیدکلانتری -مجتمع پایانه بارارومیه
گل برگ بار۰۴۴۳۲۷۲۳۳۱۷کیلومتر ۹ ج شهید کلانتری پایانه بار ارومیه غرفه ۱۴
قولنجی ترابر۰۴۴۳۲۷۲۳۸۴۰ارومیه کیلومتر۹جاده شهید کلانتری مجتمع پایانه بار ارومیه
لوان تور ارومیه۰۴۴۳۲۷۷۷۷۷۱بلوار خاتم النبیا پشت سیلو
شرکت حمل و نقل آتاترابر ارومیه(صرفا وانت بار)۰۴۴۳۲۷۷۴۰۴۱شهرک اندیشه خیابان گل رز ۳ پلاک ۲۰۶
ثمین بار ارومیه۰۴۴۳۳۲۵۷۳۶ارومیه -کیلومتر۳۵جاده ارومیه مهباد-مجتمع پایانه سیمان ارومیه
باران سیه باز۰۹۱۴۳۶۳۱۱۴۱۱۵ کیلو متری جاده تبریز کیلومتر ۲ جاده کارخانه سیمان شهرک حمل و نقل آذر کوهسار
امانت بار ارومیه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۰۶کیلومتر ۱۰ جاده شهید کلانتری
خلیج فارس (ارومیه )۱۱۱۱ارومیه ابتدای جاده سلماس شرکت حمل و نقل خلیج فارس
نوین متحد ارومیه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۱۹ارومیه – کیلومتر۱۲جاده شهید کلانتری مجتمع پایانه بار- غرفه ۱۲
آبادان (ارومیه )۴۴۱۴۳۴۳۳۲ارومیه جاده شهید کلانتری پایانه بار ارومیه
اروم مهاجر۰۴۴۳۲۵۱۵۴۲۶ارومیه -کیلومتر ۳۵جاده مهاباد -پایانه سیمان ارومیه
توان بار ارومیه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۳۵ارومیه جاده شهیدکلانتری مجتمع چایانه بارارومیه غرفه۵
توشه بار پویان ارومیه۰۴۴۳۲۵۴۳۷۷۷ارومیه – پایانه حمل و نقل ارومیه
آذراسپوتامیهن ارومیه۰۴۴۳۲۷۲۳۸۷۲کیلومتر۹جاده شهیدکلانتری پایانه حمل ونقل کالا غرفهB۱۲
فرآورده نفتی شکوفان ترابرارومی۳۲۷۵۴۳۳۰جاده شهید کلانتری جاده المهدی روبروی انبار نفت ارومیه
قزل بوک ارومیه۰۴۴۳۲۷۳۳۲۴جاده شهید کلانتری پایانه بار غرفه ۱۰
رشکان بارارومیه۰۴۴۳۲۵۱۵۴۲۱ارومیه کیلوتر۳۳جاده مهاباد
ت ک خودراننده (ارومیه )۰۴۴۳۲۷۲۳۲۷۸کیلومتر ۱۰ جاده شهید کلانتری -مجتمع پایانه بار ارومیه
صدف کالای غرب۰۹۱۴۴۴۷۳۵۶۴کیلومتر ۳۵ جاده مهاباد پایانه بار سیمان
آذربونکر(ارومیه )۰۴۴۳۲۵۱۵۴۳۶ارومیه-کیلومتر۳۵جاده ارومیه به مهاباد-پایانه سیمان ارومیه-غرفه ۱۴
آذرسیر شیوا۰۴۴۳۲۷۲۳۵۳۵ارومیه – جاده شهید کلانتری پایانه بار ارومیه
واحد بار راهنما ارومیه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۱۴ج شهید کلانتری ک ۹ پایانه بار ارومیه غرفه ۲
سامرندبار ارومیه۰۴۴۳۲۵۱۵۴۳۵ارومیه-کیلومتر۳۵جاده ارومیه مهاباد-مجتمع پایانه سیمان ارومیه
ابریشم ارومیه۰۴۴۳۲۵۱۵۴۳۴جاده مهاباد پایانه بارغرفه شماره ۱۸
یکتا بار رشکان۰۴۴۳۲۵۱۵۶۰۶ارومیه کیلومتر۳۵جاده ارومیه مهاباد-مجتمع پایانه سیمان ارومیه
ره تازان آذربایجان۰۴۴۳۲۷۲۳۳۸۳جاده کلانتری پایانه بار ارومیه
امیر بار۰۴۴۳۲۷۷۷۷۷۴ارومیه-کیلومتر۱۳جاده شهیدکلانتری-مجتمع پایانه بارارومیه
زود بار ارومیه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۳۷جاده شهید کلانتری
ارسلان ترابر ارومیه۰۴۴۳۲۷۲۳۵۱۸ارومیه بزرگراه شهید کلانتری ـ کیلومتر۹ مجتمع پایانه با ر ساختمان اداری غرفه۲۷
فولادترابر آذربایجان۳۳۷۴۴۷۰۷اارومیه جاده ریحان آبادروبروی شهرک صنعتی فاز۲داخل محوطه شرکت چی چست
تعاونی تانکرداران خودراننده ارومیه۰۴۴۳۲۷۷۲۸۹۸ارومیه سه راه دخانیات جنب بانک ملت کوی ۲۵ شهدا پ ۱۳
شرکت پخش سایه سمن نمایندگی ارومیه۳۳۳۸۶۸۰۳ارومیه کیلومتر ۷ جاده مهاباد روبروی تالار اروس کوچه سرماساز
سمندر ترابر۰۴۴۵۸۳۰۴۳۶۵ارومیه کیلومتر ۵ جاده شهید کلانتری پایانه اختصاصی سمندر ترابر
مهران ترابر ارومیه۰۴۴۳۲۷۲۳۸۵۴کیلومتر ۱۰ جاده شهید کلانتری پایانه بار ارومیه
اروم افق صبا ترابر۰۹۱۴۴۴۱۷۹۵۱مجتمع پایانه بار ارومیه
نمایندگی شرکت بوتان ران (ارومیه)۰۴۴۳۲۳۵۳۱۱۴ارومیه – کیلومتر ۵ جاده شهید کلانتری . روبروی فر بتن
اخوان ترابر ارومیه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۳۰ارومیه-کیلومتر۱۲جاده شهیدکلانتری -مجتمع پایانه بارارومیه
نیکان کالا بران وکیلی۰۹۱۴۳۴۱۱۳۷۴۱کیلومتر ۳۵ جاده ارومیه-مهاباد,پایانه عمومی سیمان ارومیه
اروم سیمان (نیک سیمان )۰۴۴۳۲۵۱۵۴۳۸کیلومتر۳۵ جاده مهاباد مجتمع پایانه سیمان ارومیه غرفه ۱۳
گسترش شاهد (ارومیه)۰۴۴۳۲۷۲۳۸۳۰ارومیه -کیلومتر۱۲جاده شهیدکلانتری -مجتمع پایانه بارارومیه
شرکت حمل و نقل ایمن زیست ترابرارومیه۰۹۱۴۳۴۰۷۵۹۱ارومیه -کیلومتر۳۵جاده ارومیه مهاباد-مجتمع پایانه سیمان ارومیه
اروم تندیس آسیا۰۹۱۲۰۳۳۴۴۹۳ارومیه ابتدای جاده ارومیه – سلماس پشت اداره استاندارد جنب انجمن صنفی رانندگان
سیمان آذربایجان۰۴۴۳۳۲۵۱۵۴۲۹ارومیه -کیلومتر۳۵جاده ارومیه به مهاباد-مجتمع پایانه سیمان ارومیه
راوک بار۰۴۴۳۳۴۱۰۰۶ارومیه کیلومتر ۲۵ جاده سلماس جنب شهرک صنعتی فاز ۳
شعبه شرکت حمل و نقل بین المللی هاگ بار۱۱۱۱ارومیه سیلوی ارومیه
احسان بار ارومیه۰۹۱۴۱۴۱۶۰۷۲ارومیه – میدان تره بار پشت باسکول شهید باکری

حمل اثاثیه ارومیه

خدمات اسباب کشی به صورت شهری و شهرستان با کادر مجرب و کامیونت های مسقف و بزرگ


ادامه مطلب

ماشین حمل اثاثیه و مبلمان

ارائه خدمات اسباب کشی از مبدا ارومیه به تهران و تهران به ارومیه و …


ادامه مطلب

حمل بار با نیسان

حمل بار با نیسان از مبدا ارومیه به تهران و سایر شهرهای ایران و بالعکس


ادامه مطلب

باربری ارومیه به تهران

حمل ونقل با تریلی ترانزیت و کفی و بغلدارو…+ شماره تماس باربری های ارومیه


ادامه مطلب

تماس با ما

۰۹۱۰-۳۸۲-۴۵۲۵

کار ما

ارائه دهنده خدمات حمل بار و اثاثیه منزل از مبدا ارومیه به تمام نقاط کشور با ماشین های نیسان خاور و کامیونت مسقف با ارزان ترین قیمت ممکن . لطفا فقط و فقط برای بار خاور نیسان و کامیونت مسقف و حمل اثاث و مبلمان با ما یعنی با شماره ۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲تماس بگیرید برای بار تریلی و ده چرخ و شش چرخ با لیستی که برایتان تحت عنوان لیست باربری ارومیه قرار دادیم تماس بگیرید .

تماس با ما

۰۹۰۱۸۳۱-۲۲۲۲

تماس با ما: ساعت: ۹صبح الی ۱۱شب

لینک های مرتبط

نظرات بسته شده است.