لیست باربری های خلخال | | باربری تهران خلخال

اگر به دنبال باربری خلخال | باربری تهران به خلخال و لیست باربری های خلخال و حمل اثاثیه منزل از شهر خلخال به سایر نقاط ایران و حمل و نقل بار از تهران و کرج به خلخال دارید با باربری های زیر تماس بگیرید. اگر چناچه بار سنگین بالای ده تن دارید با باربری سنگین خلخال تماس بگیرید.

حمل و نقل بار و اثاثیه منزل با کامیونت مسقف و مجهز همه روزه از تهران به خلخال و خلخال به تهران ویژه اثاث منزل و مبلمان قبول حمل بار روباری از تمام نقاط تهران به خلخال و حومه خلخال برای ارسال بار از تهران به خلخال و خلخال به تهران با شماره های زیر تماس بگیرید.

ویژه حمل بار با کامیونت مسقف ویژه مبلمان و اثاث منزل

0910-382-4525

0910-382-8868

0901-831-2222

0914-450-4899

باربری سنگین خلخال

 1. محسن بار خلخال ( تریلی تک جفت )تلفن تماس : ۰۴۵۳۲۴۲۴۰۳۶
 2. پیام خلخال (تریلی تک جفت ) تلفن تماس : ۰۴۵۳۲۴۲۱۹۵۲
 3. صائب اندیشه افق خلخال ( تریلی تک جفت )تلفن تماس ۰۴۵۳۲۴۵۲۳۷۵
 4. کامیونت داران خلخال ویژه حمل اثاثیه با کامیونت مسقف 09142934353
 5. خاور داران خلخال 09144504899

تعرفه باربری خلخال به شهرستان

تعرفه حمل بار از خلخال به تبریز

 • تعرفه باربری از خلخال به تبریز با وانت نیسان900هزار تومن
 • کرایه حمل بار از  شهر خلخال به تبریز با خاور (کامیونت مسقف یا خاور روباز )1300
 • تعرفه حمل بار با 911 از مبدا خلخال به تبریز1550
 • تعرفه تک از خلخال به تبریز2200
 • تعرفه جفت خلخال تا تبریز2600
 • کرایه تریلی از خلخال به تبریز3300

تعرفه حمل ونقل از خلخال ارومیه

 • کرایه وانت نیسان از شهرستان خلخال به ارومیه1200
 • تعرفه خاور از مبدا خلخال تا ارومیه1800
 • کرایه 911 از خلخال به ارومیه2100
 • تعرفه تک از شهر خلخال تا ارومیه2800
 • تعرفه جفت خلخال به ارومیه3300
 • کرایه تریلی ار مبدا شهر خلخال تا ارومیه4300

قیمت حمل بار از خلخال به اردبیل

 • کرایه وانت نیسان از خلخال به اردبیل620
 • تعرفه خاور از خلخال تا اردبیل900
 • کرایه 911 از خلخال به شهر اردبیل950
 • تعرفه تک از شهر خلخال به اردبیل1400
 • کرایه جفت از خیاو تا اردبیل1700
 • تعرفه تریلی خلخال به اردبیل2100

تعرفه حمل ونقل از خلخال به اصفهان

 • کرایه وانت نیسان از مبدا خلخال به اصفهان1600
 • تعرفه خاور خلخال ب اصفهان2600
 • کرایه 911 از شهر خلخال تا اصفهان2800
 • قیمت تک خلخال به اصفهان4000
 • تعرفه جفت از شهر خلخال تا اصفهان5100
 • کرایه تریلی خلخال ب شهر اصفهان6100

کرایه حمل بار از خلخال به کرج

 • تعرفه وانت نیسان از شهر خلخال تا کرج1100
 • کرایه خاور از خلخال به کرج1800
 • قیمت 911 از شهر خلخال تا کرج2100
 • تعرفه تک از مبدا خلخال به کرج2800
 • کرایه جفت خلخال تا شهرکرج3400
 • تعرفه تریلی خلخال به کرج4200

قیمت حمل بار از خلخال به ایلام

 • کرایه وانت نیسان از خلخال تا ایلام1700
 • تعرفه خاور خلخال به ایلام2500
 • کرایه 911 از شهر خلخال به شهر ایلام2800
 • قیمت حمل بار با تک از خلخال تا ایلام3900
 • تعرفه حمل بار ( خشکبار ) با ماشین جفت از خلخال تا ایلام4800
 • قیمت تریلی از شهرخلخال به ایلام6100

تعرفه حمل ونقل بار از خلخال به بوشهر

 • کرایه وانت نیسان از خلخال به بوشهر2400
 • تعرفه خاور ( روباز یا مسقف ) از خلخال تا بوشهر3400
 • قیمت حمل بار با ماشین 911 از مبدا خلخال به بوشهر3800
 • کرایه باربری با ماشین تک خلخال به بوشهر5300
 • تعرفه جفت از خلخال تا بوشهر6500
 • قیمت تریلی از شهر خلخال به شهر بوشهر8200

کرایه حمل بار از خلخال به تهران

 • تعرفه وانت نیسان از خلخال تا تهران 1100
 • کرایه خاور خلخال به تهران 1900
 • قیمت 911 از شهر خلخال تا شهر تهران 2100
 • تعرفه تک از مبدا شهر خلخال به تهران 2900
 • کرایه جفت خلخال به تهران36000
 • کرایه تریلی از شهر خلخال به تهران4600

تعرفه باربری از شهر خلخال به شهرکرد

 • کرایه وانت نیسان از شهرستان خلخال به شهرکرد1700
 • تعرفه خاور از خلخال تا شهرکرد2800
 • تعرفه 911تا شهرکرد3100
 • قیمت تک از خلخال به شهر شهرکرد4300
 • نرخ کرایه از مبدا خلخال تا شهر کرد با ماشین جفت (ده چرخ)5300
 • نرخ تریلی از خلخال به شهرکرد 6600

کرایه حمل ونقل از خلخال به بیرجند

 • نرخ وانت نیسان از خلخال تا بیرجند2200
 • کرایه خاور از شهر خلخال به بیرجند3300
 • تعرفه 911 خلخال تا بیرجند 3800
 • قیمت تک از خلخال به بیرجند5400
 • نرخ جفت از مبدا خلخال تا شهر بیرجند6700
 • تریلی از خلخال به بیرجند8300

نرخ حمل بار از خلخال به مشهد

 • کرایه وانت نیسان از خلخال تا مشهد1900
 • نرخ خاور از مبدا خلخال به مشهد3200
 • قیمت 911 از شهر خلخال تا مشهد مقدس3600
 • تعرفه تک خلخال به مشهد5100
 • کرایه جفت خلخال تا مشهد6300
 • نرخ تریلی خلخال ب مشهد7600

تعرفه حمل ونقل از خلخال تا بجنورد

 • قیمت وانت نیسان از خلخال تا بجنورد1850
 • کرایه خاور از شهر خلخال به بجنورد2800
 • نرخ ماشین 911از خلخال تا بجنورد3300
 • تعرفه تک ( شش چرخ ) خلخال ب بجنورد4500
 • قیمت جفت ( ده چرخ ) از مبدا خلخال تا بجنورد5600
 • کرایه ماشین تریلی (خشکبار) از خلخال به شهر بجنورد6900

تعرفه باربری از خلخال تا اهواز

 • کرایه وانت نیسان از خلخال تا اهواز1900
 • تعرفه خاور از مبدا خلخال به اهواز2950
 • نرخ 911 از شهر خلخال تا اهواز3600
 • قیمت تک از خلخال ب اهواز4800
 • کرایه جفت خلخال تا اهواز5900
 • نرخ تریلی از مبدا خلخال  تا شهر اهواز7200

کرایه باربری از خلخال به زنجان

 • نرخ حمل بار با ماشین وانت نیسان از خلخال به زنجان 900
 • کرایه خاور خلخال تا زنجان 1300
 • تعرفه 911 از شهر خلخال به زنجان 1700
 • قیمت تک از خلخال تا زنجان 2100
 • نرخ جفت خلخال به شهر زنجان 2400
 • کرایه تریلی از خلخال تا زنجان 2900

تعرفه حمل ونقل از خلخال تا سمنان

 • قیمت حمل بار وانت نیسان (خشکبار ) از خلخال تا سمنان 1600
 • کرایه خاور از خلخال به سمنان 2300
 • نرخ 911 خلخال تا شهر سمنان 2700
 • تعرفه تک باری ( شش چرخ ) خلخال تا شهر سمنان 3700
 • قیمت جفت از مبدا خلخال به سمنان 4600
 • کرایه تریلی خلخال تا سمنان 5700

تعرفه حدودی از مبدا خلخال تا زاهدان

 • تعرفه وانت نیسان از خلخال به زاهدان 4500
 • کرایه خاور از خلخال تا شهر زاهدان 5800
 • نرخ ماشین 911 خلخال به زاهدان ( سیستان و بلوچستان ) 6100
 • قیمت تک خلخال تا زاهدان 7800
 • تعرفه جفت از مبدا خلخال به زاهدان 9200
 • کرایه تریلی خلخال تا زاهدان 11000

کرایه حمل ونقل بار از مبدا خلخال به شیراز

 • تعرفه حمل بار با وانت نیسان از خلخال تا شیراز 2800
 • کرایه خاور از خلخال به شیراز 3700
 • نرخ ماشین 911 خلخال تا شهر شیراز 4300
 • قیمت تک یا شش چرخ از شهر خلخال به شیراز 5700
 • تعرفه جفت خلخال تا شیراز 6800
 • نرخ تریلی از مبدا شهر خلخال به شیراز 8300

قیمت حمل بار از خلخال تا قزوین

 • قیمت حمل بار با وانت نیسان خلخال تا قزوین 950
 • تعرفه خاور از خلخال به شهر قزوین 1600
 • کرایه 911 از مبدا شهر خلخال تا قزوین 1800
 • نرخ  تک خلخال ب قزوین 2400
 • قیمت جفت خلخال تا قزوین 2800
 • تعرفه تریلی از خلخال به شهر قزوین 3600

کرایه حمل بار از خلخال به قم

 • نرخ وانت نیسان از خلخال به قم 1400
 • کرایه خاور ( روباز و مسقف ) از خلخال تا شهر قم 2300
 • قیمت 911 خلخال به قم 2600
 • تعرفه تک ( شش چرخ ) از شهر خلخال تا قم 3400
 • قیمت جفت از خلخال به قم 4200
 • نرخ حمل بار از خلخال به قم با تریلی 5200

قیمت باربری از خلخال تا سنندج

 • نرخ وانت نیسان از خلخال به سنندج 1800
 • کرایه خاور از شهر خلخال تا سنندج 2700
 • تعرفه 911 خلخال به سنندج 2900
 • قیمت تک از خلخال تا سنندج 3700
 • نرخ جفت خلخال به شهر سنندج 4400
 • کرایه تریلی از مبدا خلخال تا سنندج 5300

تعرفه باربری از خلخال به کرمان

 • قیمت وانت نیسان از مبدا خلخال تا کرمان 2800
 • نرخ خاور خلخال به کرمان 3900
 • کرایه 911 از شهر خلخال به کرمان 4400
 • قیمت تک خلخال تا کرمان 5900
 • تعرفه جفت خلخال به شهر کرمان 7200
 • نرخ کرایه تریلی خلخال تا کرمان 8700

نرخ حمل ونقل از خلخال تا کرمانشاه

 • کرایه حمل بار با وانت نیسان از خلخال تا کرمانشاه 2200
 • نرخ خاور خلخال به کرمانشاه 2850
 • تعرفه ماشین 911 از شهرستان خلخال به کرمانشاه 3200
 • قیمت حمل بار با تک از خلخال تا شهر کرمانشاه 4200
 • کرایه جفت باری از شهر خلخال تا کرمانشاه 4900
 • تعرفه تریلی خلخال به کرمانشاه 5900

تعرفه حمل بار از خلخال تا یاسوج

 • نرخ باربری با وانت نیسان ( خشکبار ) از خلخال تا یاسوج 2500
 • کرایه حمل بار با خاور خلخال به شهر یاسوج 3600
 • قیمت حمل بار با 911 خلخال تا یاسوج 4100
 • تعرفه شش چرخ از شهرستان خلخال به یاسوج  5400
 • نرخ کرایه ده چرخ از خلخال تا شهر یاسوج 6500
 • نرخ تریلی از خلخال ب یاسوج 7900

قیمت حمل بار از شهرستان خلخال به گرگان

 • کرایه وانت نیسان از خلخال به گرگان  2200
 • تعرفه خاور از شهر خلخال تا گرگان (گلستان ) 2900
 • قیمت حمل بار با 911 از خلخال به گرگان 3300
 • نرخ تک خلخال تا گرگان 4300
 • کرایه ده چرخ از مبدا خلخال به شهر گرگان 5100
 • تعرفه تریلی خلخال تا گرگان 6200

قیمت باربری از خلخال تا رشت

 • نرخ کرایه وانت نیسان از شهرستان خلخال به رشت 900
 • کرایه خاور خلخال تا رشت 1400
 • تعرفه ماشین 911 از خلخال تا شهر رشت 1950
 • قیمت تک خلخال به رشت 2400
 • نرخ ده چرخ از شهر خلخال تا رشت 2700
 • کرایه تریلی خلخال به رشت 3200

تعرفه حمل ونقل از شهرستان خلخال به خرم آباد

 • کرایه وانت نیسان از خلخال تا خرم آباد 2300
 • تعرفه خاور از شهر خلخال به خرم آباد 320
 • نرخ 911 از مبدا خلخال به شهر خرم آباد 3450
 • قیمت تک خلخال تا خرم آباد 4500
 • کرایه جفت خلخال به شهر خرم اباد 5450
 • نرخ تریلی خلخال تا شهر خرم اباد 6600

قیمت حمل بار از خلخال به ساری

 • تعرفه وانت نیسان خلخال تا ساری 2100
 • کرایه خاور از مبدا خلخال به ساری 2700
 • نرخ 911 از مبدا خلخال ب شهر ساری 2900
 • قیمت تک از خلخال تا ساری 3900
 • تعرفه جفت خلخال به ساری 4600
 • کرایه باربری تریلی از شهرستان خلخال تا ساری 5600

تعرفه حمل ونقل از شهرستان خلخال به اراک

 • نرخ کرایه وانت نیسان ( خشکبار ) از خلخال به اراک 2200
 • تعرفه خاور از خلخال تا اراک  2950
 • کرایه 911 از مبدا شهر خلخال به اراک 3200
 • قیمت شش چرخ از خلخال تا شهر اراک 4300
 • نرخ کامیون ده چرخ خلخال به اراک 5100
 • تریلی تا اراک از مبدا خلخال 6200

کرایه باربری از خلخال به بندر عباس

 • نرخ نیسان وانت از خلخال تا بندر عباس 2900
 • کرایه خاور از خلخال به بندرعباس 4200
 • قیمت 911 از خلخال تا شهر بندر عباس 4700
 • تعرفه تک خلخال به بندر عباس  6400
 • حمل بار از خلخال تا بندرعباس با جفت  7800
 • کرایه تریلی خلخال به بندرعباس 9500

تعرفه حمل ونقل از شهر خلخال تا همدان

 • کرایه وانت نیسان خلخال تا شهر همدان 2100
 • تعرفه خاور (مسقف و روباز از خلخال به همدان 2690
 • کرایه 911 خلخال به همدان 2900
 • نرخ تک از شهرستان خلخال تا همدان 3800
 • قیمت جفت از خلخال به شهرستان همدان3600
 • تعرفه تریلی خلخال تا همدان 5400

کرایه باربری از خلخال تا یزد

 • قیمت حمل بار با وانت نیسان از خلخال تا یزد 2600
 • تعرفه خاور از خلخال به یزد 3600
 • کرایه 911 خلخال تا شهر یزد 3900
 • نرخ تک شهر خلخال تا یزد 5300
 • قیمت حمل بار با ده چرخ از شهرستان خلخال تا یزد 6400
 • تعرفه تریلی از خلخال به یزد 7700
قیمت های بالا قیمت پایه می باشد و ممکن است در باربری ها متفاوت باشد . این قیمت ها بدون احتساب کمیسیون باربری لحاظ شده . عواملی چون روزهای تعطیل و مسیر یک سر خالی می تواند به شدت به قیمت ها تاثیر داشته باشد.

اگر چنانچه با هیچ یک از باربری های بالا نتوانستید بارتان را جابجا کنید و نتوانستند برایتان ماشین مورد نظرتان را پیدا کنند . با شماره 04533732288 تماس بگیرید. حابار بزرگترین سامانه حمل بار در ایران

قبول حمل بار و اثاثیه منزل از تهران به خلخال و خلخال به تهران همه روزه و با قیمت مناسب و بیمه و بارنامه تکمیلی تلفن تماس جهت هماهنگی و مشاوره 09103828868

باربری خلخال

خدمات ما اعم از :

 • خدمات حمل اثاثیه منزل
 • حمل بار ترافیکی
 • حمل ونقل بار ترانزیت
 • حمل بار کشاورزی
 • حمل بار تجاری
 • جهیزیه عروس با کارگر و بارچین ماهر
 • حمل و نقل مواد معدنی

دارای ماشین های سبک و سنگین :

 • خاور
 • کامیونت مسقف بغل باز شو و…
 • 911
 • تک
 • جفت
 • تریلی کفی , بغلدار , تریلی کمپرسی , ترانزیت و…
 • کمرشکن باربری خلخال

اگر به دنبال تعرفه حمل بار از شهرستان اردییل به سایر نقاط ایران را می خواهید بدانید. مقاله لیست باربری اردبیل

را مشاهده کنید همراه با تعرفه کلیه شهرهای ایران.

اگر به دنبال باربری تهران به شهرستان + لیست تعرفه حمل بار هستید لینک مقابل را مشاهده کنید. شهرستان خلخال

لینکهای مرتبط

لیست باربری خلخال

شهرستان خلخال با قدمت ۱۲۰۰۰ ساله در جنوب استان اردبیل واقع شده‌است و مرکز آن شهر خلخال است. شهرستان خلخال بزرگترین شهر استان اردبیل بعد از شهر اردبیل است. وسعت آن ۳۹۸۰ کیلومتر مربع است.

در سامانه باربری حابار همه باربری های خلخال همراه با شماره تلفن آنها را برای شما ارائه کردیم . شما کاربران و مشتریان گرامی می توانید نظرات انتقاد و پیشنهادات خود را در بخش نظرات همین صفحه برای ما بفرستید . نظرات سازنده شما مایه دلگرمی همه همکاران مجموعه سایت حابار می باشد . امیداوریم که بتوانیم در زمینه حمل و نقل کالا در سراسر ایران خدمات شایسته ای برای همه داشته باشیم . با تشکر مدیریت سایت سامانه باربری حابار

باربری میر حسینی خلخال

شماره تلفن خرده بار میر حسینی در خلخال 4255050می باشد.آدرس خلخال خیابان مصطفی خمینی جنب باربری پیام

باربری پیام شمس

متاسفانه شماره پیام شمس خلخال در دسترس نیست و اگر بسته ای را می خواهید از تهران به خلخال بفرستید و با تخلیه بار پیام شمس تهران می خواهید ارسال کنید . شماره و آدرس آن به شرح زیر می باشد آدرس : تهران شوش حدفاصل هرندی و سه راه خیام پشت باسکول شماره تماس 55304380کد تهران 021می باشد فقط برای تخلیه بار و ارسال بسته تماس بگیرید.

درباره اصغریان

برای تبلیغ باربری و اتوبار شهر خود با آیدی habar_ir@ در تلگرام پیام بدهید.رپورتاژ , درج لینک سایت شما صفحه اختصاصی برای یک باربری و...با ما بیا صفحه اول گوگل.

همچنین ببینید

شرکت حمل و نقل اردبیل

شرکت حمل و نقل اردبیل

شرکت های حمل ونقل اردبیل و باربری های اردبی و لیست همه باربری های اردبیل ده چرخ تریلی تک جفت همراه با لینک و شماره همه باربری ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *