سامانه حابار

لیست باربری های خلخال | | باربری تهران خلخال

اگر به دنبال باربری خلخال | باربری تهران به خلخال و لیست باربری های خلخال و حمل اثاثیه منزل از شهر خلخال به سایر نقاط ایران و حمل و نقل بار از تهران و کرج به خلخال دارید با باربری های زیر تماس بگیرید. اگر چناچه بار سنگین بالای ده تن دارید با باربری سنگین خلخال تماس بگیرید.

حمل و نقل بار و اثاثیه منزل با کامیونت مسقف و مجهز همه روزه از تهران به خلخال و خلخال به تهران ویژه اثاث منزل و مبلمان قبول حمل بار روباری از تمام نقاط تهران به خلخال و حومه خلخال برای ارسال بار از تهران به خلخال و خلخال به تهران با شماره های زیر تماس بگیرید.

ویژه حمل بار با کامیونت مسقف ویژه مبلمان و اثاث منزل

۰۹۱۰-۳۸۲-۴۵۲۵

۰۹۱۰-۳۸۲-۸۸۶۸

۰۹۰۱-۸۳۱-۲۲۲۲

۰۹۱۴-۴۵۰-۴۸۹۹

باربری سنگین خلخال

 1. محسن بار خلخال ( تریلی تک جفت )تلفن تماس : ۰۴۵۳۲۴۲۴۰۳۶
 2. پیام خلخال (تریلی تک جفت ) تلفن تماس : ۰۴۵۳۲۴۲۱۹۵۲
 3. صائب اندیشه افق خلخال ( تریلی تک جفت )تلفن تماس ۰۴۵۳۲۴۵۲۳۷۵
 4. کامیونت داران خلخال ویژه حمل اثاثیه با کامیونت مسقف ۰۹۱۴۲۹۳۴۳۵۳
 5. خاور داران خلخال ۰۹۱۴۴۵۰۴۸۹۹

تعرفه باربری خلخال به شهرستان

تعرفه حمل بار از خلخال به تبریز

 • تعرفه باربری از خلخال به تبریز با وانت نیسان۹۰۰هزار تومن
 • کرایه حمل بار از  شهر خلخال به تبریز با خاور (کامیونت مسقف یا خاور روباز )۱۳۰۰
 • تعرفه حمل بار با ۹۱۱ از مبدا خلخال به تبریز۱۵۵۰
 • تعرفه تک از خلخال به تبریز۲۲۰۰
 • تعرفه جفت خلخال تا تبریز۲۶۰۰
 • کرایه تریلی از خلخال به تبریز۳۳۰۰

تعرفه حمل ونقل از خلخال ارومیه

 • کرایه وانت نیسان از شهرستان خلخال به ارومیه۱۲۰۰
 • تعرفه خاور از مبدا خلخال تا ارومیه۱۸۰۰
 • کرایه ۹۱۱ از خلخال به ارومیه۲۱۰۰
 • تعرفه تک از شهر خلخال تا ارومیه۲۸۰۰
 • تعرفه جفت خلخال به ارومیه۳۳۰۰
 • کرایه تریلی ار مبدا شهر خلخال تا ارومیه۴۳۰۰

قیمت حمل بار از خلخال به اردبیل

 • کرایه وانت نیسان از خلخال به اردبیل۶۲۰
 • تعرفه خاور از خلخال تا اردبیل۹۰۰
 • کرایه ۹۱۱ از خلخال به شهر اردبیل۹۵۰
 • تعرفه تک از شهر خلخال به اردبیل۱۴۰۰
 • کرایه جفت از خیاو تا اردبیل۱۷۰۰
 • تعرفه تریلی خلخال به اردبیل۲۱۰۰

تعرفه حمل ونقل از خلخال به اصفهان

 • کرایه وانت نیسان از مبدا خلخال به اصفهان۱۶۰۰
 • تعرفه خاور خلخال ب اصفهان۲۶۰۰
 • کرایه ۹۱۱ از شهر خلخال تا اصفهان۲۸۰۰
 • قیمت تک خلخال به اصفهان۴۰۰۰
 • تعرفه جفت از شهر خلخال تا اصفهان۵۱۰۰
 • کرایه تریلی خلخال ب شهر اصفهان۶۱۰۰

کرایه حمل بار از خلخال به کرج

 • تعرفه وانت نیسان از شهر خلخال تا کرج۱۱۰۰
 • کرایه خاور از خلخال به کرج۱۸۰۰
 • قیمت ۹۱۱ از شهر خلخال تا کرج۲۱۰۰
 • تعرفه تک از مبدا خلخال به کرج۲۸۰۰
 • کرایه جفت خلخال تا شهرکرج۳۴۰۰
 • تعرفه تریلی خلخال به کرج۴۲۰۰

قیمت حمل بار از خلخال به ایلام

 • کرایه وانت نیسان از خلخال تا ایلام۱۷۰۰
 • تعرفه خاور خلخال به ایلام۲۵۰۰
 • کرایه ۹۱۱ از شهر خلخال به شهر ایلام۲۸۰۰
 • قیمت حمل بار با تک از خلخال تا ایلام۳۹۰۰
 • تعرفه حمل بار ( خشکبار ) با ماشین جفت از خلخال تا ایلام۴۸۰۰
 • قیمت تریلی از شهرخلخال به ایلام۶۱۰۰

تعرفه حمل ونقل بار از خلخال به بوشهر

 • کرایه وانت نیسان از خلخال به بوشهر۲۴۰۰
 • تعرفه خاور ( روباز یا مسقف ) از خلخال تا بوشهر۳۴۰۰
 • قیمت حمل بار با ماشین ۹۱۱ از مبدا خلخال به بوشهر۳۸۰۰
 • کرایه باربری با ماشین تک خلخال به بوشهر۵۳۰۰
 • تعرفه جفت از خلخال تا بوشهر۶۵۰۰
 • قیمت تریلی از شهر خلخال به شهر بوشهر۸۲۰۰

کرایه حمل بار از خلخال به تهران

 • تعرفه وانت نیسان از خلخال تا تهران ۱۱۰۰
 • کرایه خاور خلخال به تهران ۱۹۰۰
 • قیمت ۹۱۱ از شهر خلخال تا شهر تهران ۲۱۰۰
 • تعرفه تک از مبدا شهر خلخال به تهران ۲۹۰۰
 • کرایه جفت خلخال به تهران۳۶۰۰۰
 • کرایه تریلی از شهر خلخال به تهران۴۶۰۰

تعرفه باربری از شهر خلخال به شهرکرد

 • کرایه وانت نیسان از شهرستان خلخال به شهرکرد۱۷۰۰
 • تعرفه خاور از خلخال تا شهرکرد۲۸۰۰
 • تعرفه ۹۱۱تا شهرکرد۳۱۰۰
 • قیمت تک از خلخال به شهر شهرکرد۴۳۰۰
 • نرخ کرایه از مبدا خلخال تا شهر کرد با ماشین جفت (ده چرخ)۵۳۰۰
 • نرخ تریلی از خلخال به شهرکرد ۶۶۰۰

کرایه حمل ونقل از خلخال به بیرجند

 • نرخ وانت نیسان از خلخال تا بیرجند۲۲۰۰
 • کرایه خاور از شهر خلخال به بیرجند۳۳۰۰
 • تعرفه ۹۱۱ خلخال تا بیرجند ۳۸۰۰
 • قیمت تک از خلخال به بیرجند۵۴۰۰
 • نرخ جفت از مبدا خلخال تا شهر بیرجند۶۷۰۰
 • تریلی از خلخال به بیرجند۸۳۰۰

نرخ حمل بار از خلخال به مشهد

 • کرایه وانت نیسان از خلخال تا مشهد۱۹۰۰
 • نرخ خاور از مبدا خلخال به مشهد۳۲۰۰
 • قیمت ۹۱۱ از شهر خلخال تا مشهد مقدس۳۶۰۰
 • تعرفه تک خلخال به مشهد۵۱۰۰
 • کرایه جفت خلخال تا مشهد۶۳۰۰
 • نرخ تریلی خلخال ب مشهد۷۶۰۰

تعرفه حمل ونقل از خلخال تا بجنورد

 • قیمت وانت نیسان از خلخال تا بجنورد۱۸۵۰
 • کرایه خاور از شهر خلخال به بجنورد۲۸۰۰
 • نرخ ماشین ۹۱۱از خلخال تا بجنورد۳۳۰۰
 • تعرفه تک ( شش چرخ ) خلخال ب بجنورد۴۵۰۰
 • قیمت جفت ( ده چرخ ) از مبدا خلخال تا بجنورد۵۶۰۰
 • کرایه ماشین تریلی (خشکبار) از خلخال به شهر بجنورد۶۹۰۰

تعرفه باربری از خلخال تا اهواز

 • کرایه وانت نیسان از خلخال تا اهواز۱۹۰۰
 • تعرفه خاور از مبدا خلخال به اهواز۲۹۵۰
 • نرخ ۹۱۱ از شهر خلخال تا اهواز۳۶۰۰
 • قیمت تک از خلخال ب اهواز۴۸۰۰
 • کرایه جفت خلخال تا اهواز۵۹۰۰
 • نرخ تریلی از مبدا خلخال  تا شهر اهواز۷۲۰۰

کرایه باربری از خلخال به زنجان

 • نرخ حمل بار با ماشین وانت نیسان از خلخال به زنجان ۹۰۰
 • کرایه خاور خلخال تا زنجان ۱۳۰۰
 • تعرفه ۹۱۱ از شهر خلخال به زنجان ۱۷۰۰
 • قیمت تک از خلخال تا زنجان ۲۱۰۰
 • نرخ جفت خلخال به شهر زنجان ۲۴۰۰
 • کرایه تریلی از خلخال تا زنجان ۲۹۰۰

تعرفه حمل ونقل از خلخال تا سمنان

 • قیمت حمل بار وانت نیسان (خشکبار ) از خلخال تا سمنان ۱۶۰۰
 • کرایه خاور از خلخال به سمنان ۲۳۰۰
 • نرخ ۹۱۱ خلخال تا شهر سمنان ۲۷۰۰
 • تعرفه تک باری ( شش چرخ ) خلخال تا شهر سمنان ۳۷۰۰
 • قیمت جفت از مبدا خلخال به سمنان ۴۶۰۰
 • کرایه تریلی خلخال تا سمنان ۵۷۰۰

تعرفه حدودی از مبدا خلخال تا زاهدان

 • تعرفه وانت نیسان از خلخال به زاهدان ۴۵۰۰
 • کرایه خاور از خلخال تا شهر زاهدان ۵۸۰۰
 • نرخ ماشین ۹۱۱ خلخال به زاهدان ( سیستان و بلوچستان ) ۶۱۰۰
 • قیمت تک خلخال تا زاهدان ۷۸۰۰
 • تعرفه جفت از مبدا خلخال به زاهدان ۹۲۰۰
 • کرایه تریلی خلخال تا زاهدان ۱۱۰۰۰

کرایه حمل ونقل بار از مبدا خلخال به شیراز

 • تعرفه حمل بار با وانت نیسان از خلخال تا شیراز ۲۸۰۰
 • کرایه خاور از خلخال به شیراز ۳۷۰۰
 • نرخ ماشین ۹۱۱ خلخال تا شهر شیراز ۴۳۰۰
 • قیمت تک یا شش چرخ از شهر خلخال به شیراز ۵۷۰۰
 • تعرفه جفت خلخال تا شیراز ۶۸۰۰
 • نرخ تریلی از مبدا شهر خلخال به شیراز ۸۳۰۰

قیمت حمل بار از خلخال تا قزوین

 • قیمت حمل بار با وانت نیسان خلخال تا قزوین ۹۵۰
 • تعرفه خاور از خلخال به شهر قزوین ۱۶۰۰
 • کرایه ۹۱۱ از مبدا شهر خلخال تا قزوین ۱۸۰۰
 • نرخ  تک خلخال ب قزوین ۲۴۰۰
 • قیمت جفت خلخال تا قزوین ۲۸۰۰
 • تعرفه تریلی از خلخال به شهر قزوین ۳۶۰۰

کرایه حمل بار از خلخال به قم

 • نرخ وانت نیسان از خلخال به قم ۱۴۰۰
 • کرایه خاور ( روباز و مسقف ) از خلخال تا شهر قم ۲۳۰۰
 • قیمت ۹۱۱ خلخال به قم ۲۶۰۰
 • تعرفه تک ( شش چرخ ) از شهر خلخال تا قم ۳۴۰۰
 • قیمت جفت از خلخال به قم ۴۲۰۰
 • نرخ حمل بار از خلخال به قم با تریلی ۵۲۰۰

قیمت باربری از خلخال تا سنندج

 • نرخ وانت نیسان از خلخال به سنندج ۱۸۰۰
 • کرایه خاور از شهر خلخال تا سنندج ۲۷۰۰
 • تعرفه ۹۱۱ خلخال به سنندج ۲۹۰۰
 • قیمت تک از خلخال تا سنندج ۳۷۰۰
 • نرخ جفت خلخال به شهر سنندج ۴۴۰۰
 • کرایه تریلی از مبدا خلخال تا سنندج ۵۳۰۰

تعرفه باربری از خلخال به کرمان

 • قیمت وانت نیسان از مبدا خلخال تا کرمان ۲۸۰۰
 • نرخ خاور خلخال به کرمان ۳۹۰۰
 • کرایه ۹۱۱ از شهر خلخال به کرمان ۴۴۰۰
 • قیمت تک خلخال تا کرمان ۵۹۰۰
 • تعرفه جفت خلخال به شهر کرمان ۷۲۰۰
 • نرخ کرایه تریلی خلخال تا کرمان ۸۷۰۰

نرخ حمل ونقل از خلخال تا کرمانشاه

 • کرایه حمل بار با وانت نیسان از خلخال تا کرمانشاه ۲۲۰۰
 • نرخ خاور خلخال به کرمانشاه ۲۸۵۰
 • تعرفه ماشین ۹۱۱ از شهرستان خلخال به کرمانشاه ۳۲۰۰
 • قیمت حمل بار با تک از خلخال تا شهر کرمانشاه ۴۲۰۰
 • کرایه جفت باری از شهر خلخال تا کرمانشاه ۴۹۰۰
 • تعرفه تریلی خلخال به کرمانشاه ۵۹۰۰

تعرفه حمل بار از خلخال تا یاسوج

 • نرخ باربری با وانت نیسان ( خشکبار ) از خلخال تا یاسوج ۲۵۰۰
 • کرایه حمل بار با خاور خلخال به شهر یاسوج ۳۶۰۰
 • قیمت حمل بار با ۹۱۱ خلخال تا یاسوج ۴۱۰۰
 • تعرفه شش چرخ از شهرستان خلخال به یاسوج  ۵۴۰۰
 • نرخ کرایه ده چرخ از خلخال تا شهر یاسوج ۶۵۰۰
 • نرخ تریلی از خلخال ب یاسوج ۷۹۰۰

قیمت حمل بار از شهرستان خلخال به گرگان

 • کرایه وانت نیسان از خلخال به گرگان  ۲۲۰۰
 • تعرفه خاور از شهر خلخال تا گرگان (گلستان ) ۲۹۰۰
 • قیمت حمل بار با ۹۱۱ از خلخال به گرگان ۳۳۰۰
 • نرخ تک خلخال تا گرگان ۴۳۰۰
 • کرایه ده چرخ از مبدا خلخال به شهر گرگان ۵۱۰۰
 • تعرفه تریلی خلخال تا گرگان ۶۲۰۰

قیمت باربری از خلخال تا رشت

 • نرخ کرایه وانت نیسان از شهرستان خلخال به رشت ۹۰۰
 • کرایه خاور خلخال تا رشت ۱۴۰۰
 • تعرفه ماشین ۹۱۱ از خلخال تا شهر رشت ۱۹۵۰
 • قیمت تک خلخال به رشت ۲۴۰۰
 • نرخ ده چرخ از شهر خلخال تا رشت ۲۷۰۰
 • کرایه تریلی خلخال به رشت ۳۲۰۰

تعرفه حمل ونقل از شهرستان خلخال به خرم آباد

 • کرایه وانت نیسان از خلخال تا خرم آباد ۲۳۰۰
 • تعرفه خاور از شهر خلخال به خرم آباد ۳۲۰
 • نرخ ۹۱۱ از مبدا خلخال به شهر خرم آباد ۳۴۵۰
 • قیمت تک خلخال تا خرم آباد ۴۵۰۰
 • کرایه جفت خلخال به شهر خرم اباد ۵۴۵۰
 • نرخ تریلی خلخال تا شهر خرم اباد ۶۶۰۰

قیمت حمل بار از خلخال به ساری

 • تعرفه وانت نیسان خلخال تا ساری ۲۱۰۰
 • کرایه خاور از مبدا خلخال به ساری ۲۷۰۰
 • نرخ ۹۱۱ از مبدا خلخال ب شهر ساری ۲۹۰۰
 • قیمت تک از خلخال تا ساری ۳۹۰۰
 • تعرفه جفت خلخال به ساری ۴۶۰۰
 • کرایه باربری تریلی از شهرستان خلخال تا ساری ۵۶۰۰

تعرفه حمل ونقل از شهرستان خلخال به اراک

 • نرخ کرایه وانت نیسان ( خشکبار ) از خلخال به اراک ۲۲۰۰
 • تعرفه خاور از خلخال تا اراک  ۲۹۵۰
 • کرایه ۹۱۱ از مبدا شهر خلخال به اراک ۳۲۰۰
 • قیمت شش چرخ از خلخال تا شهر اراک ۴۳۰۰
 • نرخ کامیون ده چرخ خلخال به اراک ۵۱۰۰
 • تریلی تا اراک از مبدا خلخال ۶۲۰۰

کرایه باربری از خلخال به بندر عباس

 • نرخ نیسان وانت از خلخال تا بندر عباس ۲۹۰۰
 • کرایه خاور از خلخال به بندرعباس ۴۲۰۰
 • قیمت ۹۱۱ از خلخال تا شهر بندر عباس ۴۷۰۰
 • تعرفه تک خلخال به بندر عباس  ۶۴۰۰
 • حمل بار از خلخال تا بندرعباس با جفت  ۷۸۰۰
 • کرایه تریلی خلخال به بندرعباس ۹۵۰۰

تعرفه حمل ونقل از شهر خلخال تا همدان

 • کرایه وانت نیسان خلخال تا شهر همدان ۲۱۰۰
 • تعرفه خاور (مسقف و روباز از خلخال به همدان ۲۶۹۰
 • کرایه ۹۱۱ خلخال به همدان ۲۹۰۰
 • نرخ تک از شهرستان خلخال تا همدان ۳۸۰۰
 • قیمت جفت از خلخال به شهرستان همدان۳۶۰۰
 • تعرفه تریلی خلخال تا همدان ۵۴۰۰

کرایه باربری از خلخال تا یزد

 • قیمت حمل بار با وانت نیسان از خلخال تا یزد ۲۶۰۰
 • تعرفه خاور از خلخال به یزد ۳۶۰۰
 • کرایه ۹۱۱ خلخال تا شهر یزد ۳۹۰۰
 • نرخ تک شهر خلخال تا یزد ۵۳۰۰
 • قیمت حمل بار با ده چرخ از شهرستان خلخال تا یزد ۶۴۰۰
 • تعرفه تریلی از خلخال به یزد ۷۷۰۰

[box type=”warning” align=”aligncenter” class=”” width=””]قیمت های بالا قیمت پایه می باشد و ممکن است در باربری ها متفاوت باشد . این قیمت ها بدون احتساب کمیسیون باربری لحاظ شده . عواملی چون روزهای تعطیل و مسیر یک سر خالی می تواند به شدت به قیمت ها تاثیر داشته باشد.[/box]

اگر چنانچه با هیچ یک از باربری های بالا نتوانستید بارتان را جابجا کنید و نتوانستند برایتان ماشین مورد نظرتان را پیدا کنند . با شماره ۰۴۵۳۳۷۳۲۲۸۸ تماس بگیرید. حابار بزرگترین سامانه حمل بار در ایران

[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]قبول حمل بار و اثاثیه منزل از تهران به خلخال و خلخال به تهران همه روزه و با قیمت مناسب و بیمه و بارنامه تکمیلی تلفن تماس جهت هماهنگی و مشاوره ۰۹۱۰۳۸۲۸۸۶۸[/box]

باربری خلخال

خدمات ما اعم از :

 • خدمات حمل اثاثیه منزل
 • حمل بار ترافیکی
 • حمل ونقل بار ترانزیت
 • حمل بار کشاورزی
 • حمل بار تجاری
 • جهیزیه عروس با کارگر و بارچین ماهر
 • حمل و نقل مواد معدنی

دارای ماشین های سبک و سنگین :

 • خاور
 • کامیونت مسقف بغل باز شو و…
 • ۹۱۱
 • تک
 • جفت
 • تریلی کفی , بغلدار , تریلی کمپرسی , ترانزیت و…
 • کمرشکن باربری خلخال

اگر به دنبال تعرفه حمل بار از شهرستان اردییل به سایر نقاط ایران را می خواهید بدانید. مقاله لیست باربری اردبیل

را مشاهده کنید همراه با تعرفه کلیه شهرهای ایران.

اگر به دنبال باربری تهران به شهرستان + لیست تعرفه حمل بار هستید لینک مقابل را مشاهده کنید. شهرستان خلخال

لینکهای مرتبط

لیست باربری خلخال

شهرستان خلخال با قدمت ۱۲۰۰۰ ساله در جنوب استان اردبیل واقع شده‌است و مرکز آن شهر خلخال است. شهرستان خلخال بزرگترین شهر استان اردبیل بعد از شهر اردبیل است. وسعت آن ۳۹۸۰ کیلومتر مربع است.

در سامانه باربری حابار همه باربری های خلخال همراه با شماره تلفن آنها را برای شما ارائه کردیم . شما کاربران و مشتریان گرامی می توانید نظرات انتقاد و پیشنهادات خود را در بخش نظرات همین صفحه برای ما بفرستید . نظرات سازنده شما مایه دلگرمی همه همکاران مجموعه سایت حابار می باشد . امیداوریم که بتوانیم در زمینه حمل و نقل کالا در سراسر ایران خدمات شایسته ای برای همه داشته باشیم . با تشکر مدیریت سایت سامانه باربری حابار

باربری میر حسینی خلخال

شماره تلفن خرده بار میر حسینی در خلخال ۴۲۵۵۰۵۰می باشد.آدرس خلخال خیابان مصطفی خمینی جنب باربری پیام

باربری پیام شمس

متاسفانه شماره پیام شمس خلخال در دسترس نیست و اگر بسته ای را می خواهید از تهران به خلخال بفرستید و با تخلیه بار پیام شمس تهران می خواهید ارسال کنید . شماره و آدرس آن به شرح زیر می باشد آدرس : تهران شوش حدفاصل هرندی و سه راه خیام پشت باسکول شماره تماس ۵۵۳۰۴۳۸۰کد تهران ۰۲۱می باشد فقط برای تخلیه بار و ارسال بسته تماس بگیرید.

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)

نظرات بسته شده است.