باربری شیراز

لیست باربری های شیراز

لیست باربری های شیراز

نام باربریشماره تماسآدرس
اتوبار فرزانه 09100954786پایانه بار اکبر آباد /متصدی فرزانه
باربران جنوب
۳۲۴۲۳۰۲۱
شیراز پایانه بار غرفه ۴۴
پارس رونیز

۰۷۱۵۳۲۸۰۱۴۹کیلومتر ۲۵ جاده استهبان – شیراز – جنب قهوه خانه مرغک – شرکت پارس رونیز
نکو راهبر
۳۸۲۲۷۶۷۴_۰۷۱
شیراز_بولوارامیرکبیر_خ صحیفه_نبش کوچه۳
فرآورده نفتی تانکرداران فارس

۰۷۱۳۸۳۲۵۶۱۱شیراز خ ۴۵ متری یقطین روبروی درب باسکول ترمینال
پیمان بار۳۲۴۲۳۰۴۹اکبر آباد قرآن پایانه بزرگ بار غرفه ۱۴
راحیل ترابر۳۲۴۲۳۲۳۴
شیرازپایانه باراکبرآبادغرفه شماره ۶
بزرگ ره آورد تیزرو

۲۴۲۸۰۶۹رکن آبادپایانه بزرگ شیرازغرفه۲۴
سریع بار پیما

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۰۰شیراز – جاده شیراز مرودشت – ۵۰۰ متر بالاتر از پل کمربندی
سپهربارشیراز

۰۷۱۳۲۴۲۶۶۹۹
شیراز پایانه باراکبرآبادغرفه ۱۲
سیما بار داراب

۰۹۱۷۱۳۱۱۲۷۱
کیلومتر۱۰جاده داراب-شیراز
سعادت مهر شیراز

۳۲۴۲۳۰۴۶شیراز کمربندی اکبرآباد پایانه بارغ رفه۱۰
روان بار شیراز

۰۷۱۳۷۸۰۳۳۲۳
کیلومتر ۴۵ جاده شیراز جهرم
ستاره سپهر شیراز(نفتی)

۷۱۱۸۲۱۴۴۵شیراز بلوار امیرکبیر جنب پلیس راه قدیم بوشهر توقفگاه شرکت حمل و نقل سراسری ستاره سهر شیراز
ت نفتکشهای استان فارس***
شیراز خیابان قاانی نو پایین ترر از داروخانه دکتر غفاری.روبروی بانک سپه

سلامت بار کشاورز شیراز

۰۷۱۳۸۳۳۴۱۳۸شیراز – کمربندی اکبر آباد – پایانه بار بزرک شیراز
ره آوردفارس


۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۸شیراز پایانه بار اکبرآباد غرفه ۱۱
سلیم ترابر شیراز

۳۲۴۲۳۵۹۱شیراز -پایانه بار
بنیان بار صدیق

3242شیراز-پایانه بزرگ بار اکبرآباد
شاهیان شیراز

۳۲۴۲۴۲۴۷شیراز کمربندی اکبرآباد پایانه بارشیراز غرفه ۳۳
امین بارشیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۶۴پایانه شیراز غرفه ۳۰
راوند فارس

۰۷۱۳۲۴۲۶۷۰۴شیراز کمربندی اکبراباد پایانه بار شیراز دفتر۳۴
نسیم ترابر شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۶
شیراز کمربندی رکن اباد پایانه بار شیراز دفتر شماره ۳۵
غلامی بار فارس

۰۷۱۳۸۳۳۲۰۸۹
فارس. شیراز. کیلومتر ۳۰ جاده شیراز-مرودشت. پالایشگاه شیراز. جنب انبار شهید تندگویان
نام آوران بار شیراز

۳۲۴۲۳۵۹۹
شیراز پایانه بار دفتر ۴۱
همراه بار شیراز

۳۲۴۲۶۷۱۵شیراز کمر بندی اکبر اباد پایانه بار دفتر شماره ۷شرکت همراه بار شیراز
خلیج فارس (شیراز)

**شیراز-پایانه بار غرفه ۳۸
دایتی شیراز

۰۹۱۷۷۰۳۱۷۸۸شیراز – شهرک صنعتی

هنروران جاده شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۵۵
شیراز:پایانه بارشیراز غرفه شماره ۳۱
فرآورده های نفتی فخر جاده ای فارس

۷۱۳۸۲۰۳۷۵۱-۲
شیراز-بلوارامیرکبیرجنب بانک ملی ساختمان فخری طبقه دوم
رهروان بزرگ دنا
۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۱شیراز پایانه اکبراباد غرفه ۳۲
هما ترابر شیراز

۳۲۴۲۳۵۹۷
شیراز-پایانه بزرگ بار اکبرآباد
مه بار۰۷۱۵۳۵۴۸۸۵۵
کمربندی جاده شیراز
تهران بار جنوب شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۶۱کمربندی اکبرآباد پایانه بار شیراز
ارم ترابر فارس

۳۲۴۲۳۰۱۰
شیراز کمربندی اکبر آباد پایانه بار شیراز
کمال بار فارس۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۴
پایانه بار شیراز غرفه ۱۹
نگین بار شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۳۴
شیراز پایانه بار دفتر ۴۲
سهند ترابر گیتی۷۱۱۲۴۲۳۰۳شیراز اکبر آباد پایانه حمل ونقل شیراز
باربران فارس

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۹۰شیراز کمربندی اکبر آباد پایانه باربزرگ شیراز
نور بار جهان

۰۷۱۳۷۸۰۳۰۱۵
جاده جهرم ۵۰کیلومتری شیراز(اکبرآباد کوار)
آبادان (شیراز)

۳۷۳۵۳۹۶۰
شیراز بلوار مدرس روبروی شهرک فضل آبادجنب دانشکده صنعتی
فرآورده نفتی جاده رانان فارس

۳۸۲۱۴۰۲۶شیرازخیابان شهیدحراف نبش کوچه ۸پلاک ۱
کامیونداران شیراز

۳۲۴۲۳۰۲۳
شیراز پایانه بزرگ بار شیراز اکبر قرآن غرفه ۱۶
فارس کوشاترابر

۳۲۴۲۳۰۷۳
شیراز اکبرآباد پایانه بار غرفه شماره ۱۷
سرعت ترابر فارس

۰۷۱۳۸۳۸۹۰۳۵شیراز-چهارراه ریشمک -ساختمان امیرکبیر واحد۳۰۵
حامد بارشیراز

۰۷۱۳۲۴۲۵۹۷۰
شیراز اکبرآبا پایانه بزرگ بار شیراز غرفه۹
ستاره سپهر شیراز(غیرنفتی)

11111شیراز بزرگراه امام خمینی پایانه حمل و نقل استان فارس (اکبرآباد) غرفه ۱
شهید پیشاهنگ شیراز

۳۲۴۲۳۵۹۰پایانه بزرگ اکبراباد غرفه ۴۶
فرآورده نفتی سمندسبزایرانیان

۹۱۷۳۱۳۶۸۹۸شیراز کیلومتر ۲۵ جاده اختصاصی پالایشگاه شیراز
کالای صدیق شیراز

۳۲۴۲۳۰۱۶پایانه بار اکبرآباد غرفه۳۶
سرعت سیر جنوب

۳۸۲۲۷۶۷۴_۰۷۱شیراز_بلوارامیرکبیر_خیابان سبوکی نبش کوچه۳
نویدبارشیراز

۰۷۱۳۲۴۲۶۹۶۰شیراز کمربندی اکبر آباد پیانه بار بزرگ شیراز دفتر ۲۵
گلبار فارس۳۲۴۲۳۰۱۸اکبراباد پایانه بزرگ شیراز قرفه ۲۸
سنگین ترابر طاهری

۳۸۲۱۴۴۱۱
شیراز کمربندی جنوبی کیلومتر یک بعد از ورودی شهرک صنعتی به سمت پل فسا
متحده توکل

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۰
شیراز -پایانه بار اکبر آباد
گاهان بار۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۴شیراز.پایانه باراکبرآبادغرفه۲۲
شهروروستا۰۷۱۳۲۴۲۳۵۴۲شیراز اکبرآباد پایانه بزرگ حمل و نقل حالا غرفه ۱۵
شکاری فارس

۳۲۴۲۳۰۵۱شیراز اکبر اباد پایانه بار بزرگ شیراز غرفه ۲۷
کسری ترابر

۳۲۴۲۶۶۶۷کمربندی اکبرآباد-پایانه بار شیراز-دفتر۳۹
شیراز بار مهاجر

۰۷۱۳۸۳۲۵۰۸۸شیراز پایانه اکبر آباد غرفه ۲۶
راستگویان لار

۰۷۱۳۲۲۴۰۱۰۰
شیراز پالایشگاه شیراز
رهروان سعدی

۳۲۴۲۳۰۲۲
شیراز پایانه بار اکبرآبادشماره غرفه ۱۸
کاروان بار شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۶۷۱۱
شیراز-پایانه بزرگ بار اکبرآباد
دنا بار شیراز

۳۲۴۲۳۰۴۰
شیراز-پایانه بار اکبرآباد
هاگ بار شیراز

۰۹۱۷۱۱۷۳۸۰۰
سیلوی اکبرآباد
حاصلیان ترابر جنوب

۰۷۱۳۷۳۰۵۹۵۹
شیراز : حدفاصل میدان گلستان و هفت تنان جنب آتش نشانی ساختمان حبیب
سنگین ترابر یگانه

۰۹۱۷۱۱۲۱۵۲۹شیراز : کیلومتر ۱۰ شیراز کازرون روبروی ورودی دهشیخ سمت چپ
ت پخش نفتی تریلرداران فارس

۷۱۱۲۲۷۳۱۷
شیراز ÷ایانه اکبر آباد >غرفه یک
رهاورد فارس

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۸
شیراز پایانه بار اکبرآباد غرفه شماره ۱۱
دشت دمن بار

اسماعیلیان

سمند ایرانیان(فارس)

۰۹۱۲۵۶۳۷۴۲۵شیراز – بلوار ولایت – وزیر آباد – کارخانه ایران خودرو فارس
سریع بار۷۱۱۲۴۲۳۰۰پایانه بار اکبرآباد- غرفه ۲
بوتان ران۰۷۱۳۲۲۶۷۰۷۵کیلومتر ۴ جاده شیراز
**سپیدان بار

مومن بار شیراز
۲۴۲۳۰۱۰-۲۴
شیراز- پایانه بار غرفه ۴
پخش رازی

۰۷۱۳۲۴۲۵۲۹۵
شیراز ، کیلومتر ۴ دروازه قرآن ، نرسیده به پل کمربندی ، روبروی بوتان گاز
گندم وآردایران (شیراز)

۲۴۲۳۰۰۳پایانه بار شیراز غرفه ۳۸
نمایندگی شرکت پخش سایه سمن شیراز

۰۷۱۳۷۷۷۷۷۷۷شیراز بلوار خلیج فارس روبروی پادگان
شرکت تعاونی سراسری پخش فرآورده های نفتی پشتیبانی ترابری فلات قاره کاسپین

۰۷۱۹۱۰۹۰۰۳۴فارس شیراز پالایشگاه شیراز
دایتی۰۷۱۳۷۷۴۲۴۳۸شیراز : شهرک بزرگ صنعتی شیراز فلکه چهارم خیابان ۲۱۰
نمایندگی شرکت پخش هجرت شیراز

۰۷۱۳۸۲۴۷۷۷۵
شیراز-بلوار عدالت جنوبی- روبروی درب زندان عادل آباد- انتهای کوچه ۶۴
آریان پیمان راهنورد

۰۹۱۷۱۱۷۶۱۹۹
شیراز : بلوار ایمان جنوبی کوچه ۱۵ پلاک ۳۵۰
آریا(شیراز)

امید شیراز
خوش طعم کارخانه تولیدنوشابه

نکوئی
اتوبار تهران شیراز09193625447پایانه بار اکبرآباد
کامیونت داران (حمل اثاث ومبلمان)09018312222پایانه بار متصدی اصغریان

باربری شیراز به تهران

برای باربری شیراز به تهران و کرج و حمل اثاثیه منزل از شیراز به تهران با شماره 09018312222اصغریان تماس بگیرید . توجه داشته باشید که ماشین های در اختیار ما فقط و فقط خاور و نیسان و کامیونت مسقف ویژه اسباب کشی و مبلمان می باشد . فقط برای حمل و نقل بار از تهران به شیراز و شیراز به تهران تماس بگیرید و اگر می خواهید باری را از تهران تا شیراز بیارید لطفا این لینک باربری تهران به شیراز را بخوانید

باربری شیراز

در باربری های شیراز خدمات حمل بار با خاور تک جفت تریلی و… انجام می شود و همه روزه در پایانه بزرگ اکبر آباد صدها بار از مبدا شیراز به تمام نقاط ایران ارسال می شود.

باربری شیراز

09018312222 باربری شیراز تهران

لیست اتوبارهای شهری شیراز

نام اتوبارشماره تماسآدرس وانت تلفنی
وانت تلفنی شهرک صنعتی07117743155شهرک صنعتی بزرگ شیراز – شهرک صنعتی شیرازفاز1 – میدان پژوهش – بلوار پژوهش قطعه 1/2بلوک B1 – پلاک 0 – طبقه همکفکد پستي: 7158184689
وانت تلفنی ارسلان07117713553شاهپور جان – خیابان اصلی – کوچه شاهد 7 – پلاک 0 – طبقه همکفکد پستي: 7178141832
جنت طاها07118326571شیراز – ترمینال باربری – خیابان شهید موسوی نژاد – خیابان استاد فراشبندی – پلاک 0 – طبقه همکفکد پستي: 7178718375
وانت تلفنی البرز07118334630بلوار امیر کبیر بین ترمینال وخیابان یقطین 0کد پستي: 7176893688
وانت تلفنی جام جم07136414999شهرجدیدصدرا ، صدرا ، خیابان تندر1 ، کوچه سپهر1 ، طبقه همکفکد پستي: 7199418181
تقاطع07137391418شیراز ، امامزاده ابراهیم ، خیابان حسینی ، بلوار سیبویه ، طبقه همکفکد پستي: 7138698154
وانت تلفنی07138207553شیراز ، سیاحتگر ، کوچه 45 ، میدان بسیج ، طبقه همکفکد پستي: 7173993960
وانت تلفنی امیرکبیر**شیراز ، شهرک امیرکبیر ، خیابان پرستو ، بلوار امیرکبیر ، طبقه همکفکد پستي: 7188717316
وانت تلفنی هما**سلطان آباد ، خیابان شهید یداله فرمانی ، بن بست 9 شهید یداله فرمانی ، طبقه همکفکد پستي: 7158131344
وانت تلفنی آرا07137422222شیراز ، شهرک گلها ، خیابان 20متری ، بلوار صنعت ، طبقه همکفکد پستي: 7167894168
وانت تلفنی سرداران07137303039شیراز – پل ش پرویزی – کوچه (تالار بهشت) – کوچه ((زارع)) – طبقه همکفکد پستي: 7145946781
وانت تلفنی شهاب07137363636شیراز – دباغی – کوچه 23 قیام – خیابان قیام – طبقه همکفکد پستي: 7164867447
وانت تلفنی آریا07137777777کیان اباد – روستای قره باغ – ندارد – کوچه ( املاک توحید ) – کوچه ((عباسی)) – طبقه همکفکد پستي: 7178150054
شهروند07138322600شیراز – ش اقایی – کوچه 5/3 – کوچه 12 – طبقه همکفکد پستي: 7185753635
پارسه**شیراز – شهرک صنعتی شهیددستغیب – کوچه ((کاج)) – کوچه سیب – طبقه همکفکد پستي: 7167883495
ندارد07137391111شیراز – چهارصددستگاه – بلوار صنعت – کوچه ((فرهادی)) – طبقه همکفکد پستي: 7167868939
متین*****شیراز – شاهزاده قاسم – کوچه ((آزادی )) – کوچه 2 احمدی شمالی – طبقه همکفکد پستي: 7164895587
وانت تلفنی مهرگان***شیراز – عادل آباد – بلوار عدالت شمالی – خیابان شهید سپاسی – طبقه همکفکد پستي: 7168814361
وانت تلفنی آرمان***شیراز – پشت مله – کوچه 32 – خیابان محمودیه – طبقه همکفکد پستي: 7194934719
وانت تلفنی دنا***شیراز – میدان بسیج – کوچه 1/7امیرکبیر – کوچه 1امیرکبیر[12/3عدالت شمالی] – پلاک 322 – طبقه همکفکد پستي: 7176683435

همچنین ببینید

باربری نیسان شهرستان

باربری نیسان شهرستان

فهرست مطالب اگر به دنبال باربری نیسان و باربری نیسان به شهرستان هستید و همراه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *